Sökning: "Discursive writing"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Discursive writing.

 1. 1. Argumentera och resonera - men hur? : En analys av en lärobok i svenska på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Hanna Struglics; Johannes Ljungberg; [2021]
  Nyckelord :Discursive writing; Educational books; Educational book analysis; Explicit teaching; Grammar; Metalinguistics; Non-fiction; School language; Swedish subject; Upper secondary school; Qualitative content analysis; Diskursivt skrivande; Explicit skrivundervisning; Grammatik; Gymnasiet; Kvalitativ innehållsanalys; Läromedel; Läromedelsanalys; Metaspråk; Sakprosa; Skolspråket; Svenskämnet;

  Sammanfattning : Att språket spelar en nyckelroll för att nå skolframgång och för att – i ett större perspektiv – kunna verka aktivt i samhället är man inom utbildningsväsendet enig om. Vikten av att eleven utvecklar ett adekvat språkligt register med vilket kunskapen uttrycks – och i synnerhet ett diskursivt sådant – kan alltså inte förnekas, och genrepedagogiken har ur detta perspektiv haft ett särskilt inflytande i svensk skola, med dess explicita modellering i skrivande och metaspråkliga dekonstruktion av texter. LÄS MER

 2. 2. Should we #CancelHamilton? Discourse of the enslaved in the broadway musical Hamilton

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Leo Hildebrand; [2021]
  Nyckelord :Hamilton; representation; identificiation; queer feminist durationality; ambivalence; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine how criticism of the Broadway musical Hamilton is received and argued about when it comes to the representation of certain characters. The overall research question is How are discursive productions of historical retelling and identification created by the musical Hamilton? and it will be answered by dividing the question to How does the debate surrounding Hamilton affect discourses around enslavement and slave owners? and How does the musical represent women of colour?. LÄS MER

 3. 3. Diskursiva skrivuppgifters tillskrivna funktion : En analys av skrivuppgifter i läromedel för gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Fanny Valter Edström; [2020]
  Nyckelord :Diskursivt skrivande; läromedel; skrivuppgifter; skrivdidaktiska diskurser;

  Sammanfattning : Det finns olika sätt att se på skrivande och vad som bör betonas och fokuseras i skrivundervisning för att utveckla elevers skrivande. Ivanič (2004) har skapat ett teoretiskt ramverk med sex skrivdidaktiska diskurser som aktualiserar olika perspektiv på skrivundervisning. LÄS MER

 4. 4. Den lille själens ärr : En vetenskaplig essä om barn med krigserfarenhet på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Milica Pavlovic; [2020]
  Nyckelord :war experience; play; safety; important adults; trauma awareness; krigserfarenhet; lek; trygghet; viktiga vuxna; traumamedvetenhet;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om barn med krigserfarenhet på förskolan och inleds med två berättelser tagna ur mitt yrkesliv inom förskolan. Dilemman som uppstår är kopplade med tredje berättelsen som är mina egna upplevda krigsminnen. LÄS MER

 5. 5. Framing Development in a New Global Order: A critical discourse analysis of British media’s portrayal of Chinese developmental involvement in Africa

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Elias Matthiessen; [2020]
  Nyckelord :China; Africa; media; development; Fairclough; Critical Discourse Analysis; CDA; World-systems theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis purpose is to look at British media’s coverage of Chinese developmental involvement in Africa, particularly at how the most-read newspapers in the UK have written about the situation, and how they have used media framing when reporting on it. As media can have an enormous impact on people’s perception of certain situations, this paper’s aim is to analyse the media discourse and offer an explanation for why it might look as it does, what the causes are and what effects could be. LÄS MER