Sökning: "Diskonteringsräntor"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet Diskonteringsräntor.

 1. 1. Eldorado Borealis : En kostnads-nyttoanalys av ett ökat inslag av sibirisk lärk i Norrbotten

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jakob Wikström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats har effekterna av att öka inslaget av sibirisk lärk i det norrbottniska skogslandskapet studerats. Detta har undersökts genom en kostnads-nyttoanalys där konsekvenserna av att komplementera delar av de bestånd som idag beskogas av referensträdslagen tall och gran med sibirisk lärk. LÄS MER

 2. 2. Goodwillnedskrivningar före och efter finanskrisen : en jämförande studie mellan industribranschen och IT- och telekombranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Milica Balorda; Cecilia Lee; [2016]
  Nyckelord :IFRS; Goodwill; Impairment testing; Financial crisis; Discount rates; Cash generating units; IFRS; Goodwill; Nedskrivningsprövning; Finanskrisen; Diskonteringsräntor; Kassagenererande enheter;

  Sammanfattning : I och med införandet av IFRS år 2005 måste noterade koncernföretag numera årligen nedskrivningspröva goodwill istället för att göra avskrivningar, vilket tidigare varit tillåtet. De antaganden som ligger till grund för nedskrivningsprövningen baseras på företagsledningars uppskattningar av framtiden, vilket kan leda till subjektiva bedömningar. LÄS MER

 3. 3. Diskonteringsräntor - Ett opportunistiskt verktyg vid värdering av goodwill?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Gårdemyr; Christoffer Dahlvid; Johan Fridlund; [2014]
  Nyckelord :Diskonteringsränta; Goodwill; CAPM; WACC; Opportunism; Risk; EBITDA-marginal; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Syfte: Det som uppsatsen vill klarlägga är hur företag sätter sina diskonteringsräntor, om det finns korrelation mellan bolagens verkliga resultat och/eller goodwillpostens relativa storlek och om detta beror på opportunistiskt tänkande i bestämmandet av denna ganska väsentliga parameter. Metod: Med syftet som utgångspunkt har en kvantitativ metod valts. LÄS MER

 4. 4. Nedskrivningsprövning av goodwill : En studie av diskonteringsräntor på Nasdaq OMX Stockholm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Kedling Oskar; Bernedo Grados Karina; [2014]
  Nyckelord :diskonteringsräntor; goodwill; nedskrivningsprövning;

  Sammanfattning : Goodwill accounting has for a long time been, and with the implementation of IFRS in 2005, has become an even bigger issue. Critics mean that reporting of goodwill impairments is subject to discretion that can be used by the managers. We have applied a study made by Carlin and Finch (2009) on Nasdaq OMX Stockholm during 2006-2012. LÄS MER

 5. 5. Utnyttjar Svenska börsbolag diskonteringsräntan opportunistiskt vid nedskrivningsprövning av goodwill?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Norstedt; Stefan Levin; [2014]
  Nyckelord :Goodwill; Impairment test; Discount rate; IFRS; Opportunism; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera huruvida Svenska börsbolag agerar opportunistiskt när man väljer diskonteringsränta för nedskrivningsprövning av goodwill genom en jämförelse med teoretiska diskonteringsräntor framräknade enligt CAPM.... LÄS MER