Sökning: "Diskriminering i arbetslivet"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden Diskriminering i arbetslivet.

 1. 1. "Det är ju en icke-fråga" : En kvalitativ studie om rekryterares förhållningssätt till etnisk mångfald i deras praktiska arbete

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Sofia Aronsson; Josefine Björklund Hansson; [2019]
  Nyckelord :Ethnic diversity in workplaces; recruiter; learning within organizations; Etnisk mångfald i arbetslivet; rekryterare; lärande i organisationer;

  Sammanfattning : En studie visar att endast var fjärde arbetsgivare uppger att lagändringen från 2017, som säger att arbetsgivaren ska främja etnisk mångfald, har förändrat deras arbetssätt. Trots den brist på kompetens inom flera branscher, exempelvis att det år 2020 saknas 50 000 ingenjörer på den svenska arbetsmarknaden, visar studier att etnisk diskriminering förekommer. LÄS MER

 2. 2. Religionsfrihet i arbetslivet - När arbetsgivarens intressen kolliderar med arbetstagarens intresse hänförligt till religion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Rebecca Andersson; Elin Hedin; [2019]
  Nyckelord :Religion; religionsfrihet; intressemotsättningar; intresseavvägning; diskriminering på grund av religion; arbetsliv; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Religionsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet och har ett vidsträckt skydd i såväl nationell som internationell rätt. Rätten att utöva och ge uttryck för sin religion kan dock begränsas. I situationer då religion kolliderar med arbete kan intressemotsättningar mellan olika aktörer uppstå. LÄS MER

 3. 3. Arbetstagarens rätt eller företagets frihet? Om privata arbetsgivares utrymme att förbjuda bärandet av synliga religiösa symboler på arbetsplatsen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Evelina Karlsson; [2018-05-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skydd mot diskriminering på grund av religion i arbetslivet är ett harmoniserat område inom EU. Yrkeskrav är ett undantag inom diskrimineringslagstiftningen som innebär att särbehandling är tillåten när den grundar sig i för tjänsten viktiga och objektiva krav. Det kan omfatta vad den anställda får ha på sig när hon utför arbetet. LÄS MER

 4. 4. Religionsfrihet eller näringsfrihet? : en komparativ argumentationsanalys av ECtHR och ECJs domslut gällande religösa symboler i arbetslivet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Karin Gioeli; [2018]
  Nyckelord :religiösa symboler; diskriminering; religionsfrihet; European Court of Human Rights ECtHR ; European Court of Justice ECJ CJEU ; Europa; Council of Europe; EU; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att se huruvida möjligheten att få bära religiösa symboler öppet i arbetslivet skiljer sig åt mellan två internationella domstolar som har jurisdiktion över samma territorium. Studien undersöker de motiveringar samt argument European Court of Human Rights och European Court of Justice använder sig av för att stödja sina domslut. LÄS MER

 5. 5. Med vilken rätt till skydd? - Om synen på sexuella trakasserier i arbetslivet, tystnadskultur och arbetsgivarens roll vid skapandet av schyssta arbetsplatser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanne Nordqvist; [2018]
  Nyckelord :arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the Autumn of 2017, the #metoo movement sprung across Sweden with a deafening amount of testimonies of sexual harassment taking place in the quiet on work places across the country. The debate that started in the wake of this movement is still going on, albeit with less intensity, has been said to constitute a paradigm as to what kind of behaviors we will accept in our future working environment. LÄS MER