Sökning: "Diskriminering"

Visar resultat 1 - 5 av 1523 uppsatser innehållade ordet Diskriminering.

 1. 1. Ung Vegan - hur en normbrytande livsstil påverkar identitet och välmående

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Charlotte Ruland; [2021]
  Nyckelord :Veganism; identitet; välmående; ungdomar; unga vuxna; fenomenologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Veganism has become a more common life choice among adolescents today. As this life choice goes against the prevailing societal norm, vegans are subjected to discrimination. LÄS MER

 2. 2. Hybrida missmatchningar i ATAD 2 och dess implementering i svensk rätt - Förenligt med etableringsfriheten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hanna Rundh; [2021]
  Nyckelord :ATAD2; Hybrida missmatchningar; Hybrid mismatches; International tax law; Skatterätt; EU; OECD; Etableringsfriheten; Freedom of establishment; Svensk rätt; Inkomstskattelagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In an attempt to prevent tax evasion caused by tax planning through hybrid mismatches that lead to tax bases erosion in countries, the European Commission adopted the directive ATAD 2. Unlike ATAD 1, ATAD 2 aims at different payments, not just interest payments, and third countries, not just member states of the EU. LÄS MER

 3. 3. Rätten till arbete - arbetsgivarens ansvar att motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Amanda Mårtensson; Pablo Santi Velazco; [2021]
  Nyckelord :funktionsnedsättning; diskriminering; diskrimineringsförbud; tillgänglighetsåtgärder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För en person med funktionsnedsättning kan det finnas hinder som innebär att rätten till delaktighet i arbetslivet på lika villkor som andra begränsas. Denna utredning syftar till att med den rättsdogmatiska metoden utreda vad som innefattas i arbetsgivarens ansvar att motverka diskriminering och främja personer med funktionsnedsättnings rätt till deltagande i arbetslivet. LÄS MER

 4. 4. Eurocentrismens konsekvenser för historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Felicia Alexandersson; Stephanie Johansson; [2021]
  Nyckelord :Eurocentrism; hegemoni; historiedidaktik; historiemedvetande; identitetsutveckling; interkulturalitet; kanon; marginalisering;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att ta reda på eurocentrismens konsekvenser inom skola och utbildning och de konsekvenser det kan få på elever. Vidare undersöks hur dessa konsekvenser påverkar elevernas identitetsutveckling med hänsyn till etnisk tillhörighet i synnerhet. LÄS MER

 5. 5. Upplevd diskriminering i en rekryteringsprocess : av personer med annan etnisk bakgrund och arabiskt klingande namn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linda Marklund; [2021]
  Nyckelord :Etnisk diskriminering; rekrytering; rekryteringsprocess; etnisk diskriminering i en rekryteringsprocess; aktiva åtgärder;

  Sammanfattning : Flera personer med annan etnisk bakgrund har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och i många fall tar det lång tid. Detta trots att flera har befunnit sig i Sverige en lång tid eller att de är födda här. Det svenska samhället behöver alla människors insatser i en välfungerande statsapparat. LÄS MER