Sökning: "Diskursivt skrivande"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Diskursivt skrivande.

 1. 1. Argumentera och resonera - men hur? : En analys av en lärobok i svenska på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Hanna Struglics; Johannes Ljungberg; [2021]
  Nyckelord :Discursive writing; Educational books; Educational book analysis; Explicit teaching; Grammar; Metalinguistics; Non-fiction; School language; Swedish subject; Upper secondary school; Qualitative content analysis; Diskursivt skrivande; Explicit skrivundervisning; Grammatik; Gymnasiet; Kvalitativ innehållsanalys; Läromedel; Läromedelsanalys; Metaspråk; Sakprosa; Skolspråket; Svenskämnet;

  Sammanfattning : Att språket spelar en nyckelroll för att nå skolframgång och för att – i ett större perspektiv – kunna verka aktivt i samhället är man inom utbildningsväsendet enig om. Vikten av att eleven utvecklar ett adekvat språkligt register med vilket kunskapen uttrycks – och i synnerhet ett diskursivt sådant – kan alltså inte förnekas, och genrepedagogiken har ur detta perspektiv haft ett särskilt inflytande i svensk skola, med dess explicita modellering i skrivande och metaspråkliga dekonstruktion av texter. LÄS MER

 2. 2. Skrivkompetenser för livet : Att undervisa i skrivande för ett aktivt deltagande i samhället efter gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Gabriella Blomqvist; [2020]
  Nyckelord :Skrivkompetenser; skrivundervisning; diskursivt skrivande; akademiskt skrivande; explicit undervisning;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för detta arbete är problemet att många ungdomar lämnar gymnasiet med otillräckliga skrivkunskaper vilket får konsekvenser för deras möjligheter att arbeta, studera och på andra sätt delta aktivt i samhället. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på skrivande och lärande är syftet med den här studien därför att undersöka vilka skrivkompetenser forskningen anser att eleverna behöver förvärva genom svenskämnets skrivundervisning i gymnasiet för att kunna delta aktivt i samhället. LÄS MER

 3. 3. Diskursiva skrivuppgifters tillskrivna funktion : En analys av skrivuppgifter i läromedel för gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Fanny Valter Edström; [2020]
  Nyckelord :Diskursivt skrivande; läromedel; skrivuppgifter; skrivdidaktiska diskurser;

  Sammanfattning : Det finns olika sätt att se på skrivande och vad som bör betonas och fokuseras i skrivundervisning för att utveckla elevers skrivande. Ivanič (2004) har skapat ett teoretiskt ramverk med sex skrivdidaktiska diskurser som aktualiserar olika perspektiv på skrivundervisning. LÄS MER

 4. 4. Det är en skolkunskap inte en livskunskap : En kvalitativ studie om lärares skrivundervisning och deras reflektioner kring sin praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ulrika Borg; Lovisa Olsson; [2015]
  Nyckelord :writing instruction; discursive writing; narrative writing; second language learners; skrivundervisning; diskursivt skrivande; narrativt skrivande; andraspråksinlärare;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate, from a didactic perspective, how teachers pursue their writing instruction. A certain focus is directed towards discursive writing and the way the teachers support second language learners. The purpose is to compare the teachers’ writing instruction regarding the aspects above. LÄS MER

 5. 5. Skrivutvecklingsarbete i grundskolans senare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Victor Bengtsson; [2012]
  Nyckelord :Bedömning; Explicit undervisning; Genrepedagogik; Grammatikundervisning; Kamratrespons; Modelltexter; Skrivutveckling; Skrivundervisning;

  Sammanfattning : Studien syftar till att beskriva och diskutera lärares attityder och tankar kring skrivutveckling samt deras syn på sin egen skrivundervisning. Forskningsfrågan lyder: Hur menar lärare, i grundskolans senare år, att de arbetar med elevernas skrivutveckling? Vilka metoder använder de och hur motiverar lärarna dessa? Forskningsfrågan, som främst har beskrivande ambitioner, besvaras genom kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med fyra svensklärare från en och samma skola. LÄS MER