Sökning: "Distance laboration"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Distance laboration.

 1. 1. Hur upplevs en biologilaboration på distans i hemmet av elever på naturvetenskapliga programmet? : En analys utifrån semistrukturerade intervjuer av elever som har utfört en jästlaboration i sitt kök

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Per Springe; [2022]
  Nyckelord :jästsvamp; biologi; laboration; hemlaboration; distanslaboration; gymnasium; naturprogrammet.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur elever upplever en hemlaboration och hur denna hemlaborations upplägg kan se ut och förbättras. Undersökningen genomfördes för att testa ett alternativt laborationssätt och ge elever praktiska färdigheter som ska ingå i biologiämnets undervisning. LÄS MER

 2. 2. Den välfungerande distanslaborationen : Vad man bör tänka på vid införandet av en laboration på distans

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Fysikundervisningens didaktik

  Författare :Moa Frih; [2022]
  Nyckelord :Distance laboration; remote laboration; physics education; teachers; students; Distanslaborationer; fysikundervisning; lärare; studenter;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka potentialen i distanslaborationer. Möjligheten till att laborera på distans kan vara en viktig del av undervisningen då man av olika skäl inte kan vara fysiskt närvarande i en laborationssal. LÄS MER

 3. 3. Studentupplevelser av praktiska moment under pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Arej Mahmoud Ali; Sara-Selma Khatib; [2022]
  Nyckelord :Distance education; excursion; field exercise; laboration; pandemic; practical skills; Distansundervisning; exkursion; fältövning; laboration; pandemi; praktiska färdigheter;

  Sammanfattning : Coronapandemin bröt ut våren 2020 och universiteten tvingades till undervisning på distans. Inom ingenjörsprogrammen tränar studenter sina praktiska färdigheter genom praktiska moment. I samband med distansundervisningen har även praktiska moment utförts på distans. LÄS MER