Sökning: "Distansarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 734 uppsatser innehållade ordet Distansarbete.

 1. 1. Kontorsarbetares upplevelse av produktivitet vid hybridarbete året efter COVID19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ludvig Ahlgren; Johan Spathon; [2023-02-14]
  Nyckelord :arbetsmiljö; digital kompetens; distansarbete; hybridarbete; produktivitet;

  Sammanfattning : Framväxten av informationsteknik har möjliggjort arbete på distans och under COVID19-pandemin gick flertalet kontorsbaserade arbetsplatser över till distansarbete mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens rekommendation om hemarbete. Efter att rekommendationen slopades hösten 2021 har flertalet arbetsplatser gått över till en hybridlösning med inslag av både distans- och kontorsarbete. LÄS MER

 2. 2. IT-ANVÄNDNING I EN FÖRÄNDERLIG MILJÖ En fallstudie om IT-användning i akademin i samband med distansarbete och Covid-19

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Douglas Dani; MIchael Erlandsson; Joel Harrysson; [2023-02-01]
  Nyckelord :IT-användning; Distansarbete; No-IT; Target-IT; Personal-IT; Shadow-IT; Akademin;

  Sammanfattning : Samhället har under de senaste åren stått inför en rad olika utmaningar. Covid-19 och dess intåg 2020 ledde till en rad förändringar där Folkhälsomyndigheten bland annat utfärdade rekommendationer om hemarbete. LÄS MER

 3. 3. ”FRÅN NOLL TILL HUNDRA” Transformativt lärande i offentlig verksamhet

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Linda Leonhardt; [2023-02-01]
  Nyckelord :Mezirow; distansarbete; hemarbete; arbete hemifrån; digitalisering; offentlig sektor;

  Sammanfattning : Komplexa samhällsutmaningar såsom digitalisering och teknisk utveckling påverkar behovet av att finna nya snabbare lösningar. Covid-19-pandemin som har framkallat en hastig omställning från kontors- till distansarbete har förändrat vår roll till mer flexibla arbetstagare. LÄS MER

 4. 4. Covid-19s påverkan på produktivitet och arbetsförhållanden vid övergången till distansarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Axelsson; Jennifer Österberg; [2023]
  Nyckelord :Covid-19; remote work; work from home; hybrid work; working conditions; Covid-19; distansarbete; arbeta hemifrån; hybrid arbete; arbetsförhållanden;

  Sammanfattning : Titel: Covid-19s påverkan på produktivitet och arbetsförhållanden vid övergången till distansarbete.   Nivå: Examensarbete på Grundnivå i ämnet företagsekonomi   Författare: Sofia Axelsson och Jennifer Österberg   Handledare: Arne Fagerström   Datum: 2023 - Januari   Syftet med examensarbetet är att skapa förståelse för hur anställda upplever förändringen gällande arbetsförhållanden och produktivitet i redovisningsbyråer under Covid-19. LÄS MER

 5. 5. Ny på distans : Kontorsarbetares upplevelser av den digitala kommunikationens betydelse under organisationsinträdet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Wilhelmina Leopoldson Fallkvist; [2023]
  Nyckelord :Organizational entry; Digital communication; Social presence; Sensemaking; Covid-19; Organisationsinträde; Digital kommunikation; Social närvaro; Meningsskapande; Covid-19;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att studera socialiseringsprocessens andra fas, organisationsinträdet, inom offentliga organisationer under Covid-19 pandemins tid av rekommenderat distansarbete. Detta görs med ett kommunikativt, digitalt perspektiv. LÄS MER