Sökning: "Distansledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet Distansledarskap.

 1. 1. MOTIVATION OCH LEDARSKAP PÅ DISTANS - En kvalitativ studie om hur chefer motiverar på distans

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ebba Kånge; Isabell Olofsson; [2021-08-20]
  Nyckelord :Chefskap; Distansledarskap; Motivation; Självbestämmandeteorin;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin som bröt ut 2020 tvingade många organisationer att gå över till distansarbete. Övergången till distansarbete skedde fort vilket innebar liten möjlighet för att strategiskt planera hur det skulle gå till, hur verksamheten skulle arbeta eller hur chefer skulle arbeta med sitt ledarskap. LÄS MER

 2. 2. Att leda på distans – utmaningar och möjligheter : En kvalitativ studie om upplevelser kring distansledarskap inom högskolor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Alma Sveide; Emilia Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Leadership; coaching leadership; distance leadership; distance work; communication; flexibility; motivation; Ledarskap; coachande ledarskap; distansledarskap; distansarbete; kommunikation; flexibilitet; motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att begränsa smittspridningen av COVID-19 så har beslut tagits om att undervisning och arbete inom högskolor bör ske på distans. Arbete på distans medför en ökad digitalisering, vilket innebär att ledare måste hitta nya sätt att leda. LÄS MER

 3. 3. Att leda på distans : En utmaning eller möjlighet?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Denise Libot; Johannes Thelin; [2021]
  Nyckelord :distansledarskap; ledarskap; organisering; tillit; informations- och kommunikationsteknik IKT ; teamkänsla; produktivitet;

  Sammanfattning : Att leda på distans har under de senaste decennierna blivit allt mer förekommande i takt med den digitala utvecklingen. Under slutet av år 2019 drabbades världen av en pandemi vid namn Covid-19, vilket har tvingat många organisationer att förflytta sin verksamhet från en fysisk arbetsplats till att arbeta digitalt från sitt hem. LÄS MER

 4. 4. Att leda på distans : Upplevelser av det optimala distansledarskapet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Frida Forsby; Nike Selin; [2021]
  Nyckelord :Leadership; distance; E-leadership; communication; channels; technical aids; Ledarskap; distans; distansledarskap; kommunikation; kommunikationskanaler; tekniska hjälpmedel;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vad ett optimalt distansledarskap var och hur olika individer i ledarpositioner upplevde sitt distansledarskap, samt påvisa vilka för- och nackdelar som togs upp i denna fråga. Metoden som användes var semistrukturerade intervjuer där respondenterna hade en ledarposition. LÄS MER

 5. 5. Leda utan att se : En kvalitativ studie om ledares upplevelse av att leda på distans samt att skapa lojalitet och tillit på distans

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Nora Persson; Helen Österberg; [2021]
  Nyckelord :Ledarskap; distansledarskap; lojalitet; tillit;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur ledare upplever ledarskap på distans i och med den omställning som skett till distansarbete på grund av covid-19. Vi vill särskilt undersöka hur ledare genom sitt ledarskap skapar och bibehåller lojalitet och tillit hos deras medarbetare när ledarskapet utövas på distans. LÄS MER