Sökning: "Distribution System Operator"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Distribution System Operator.

 1. 1. Present and Future Status of Power-Based Tariffs : Study on the effect of the energy transition on power tariffs and their applicability

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Youssef Chehade; [2021]
  Nyckelord :power tariffs; energy transition; grids;

  Sammanfattning : Power and energy tariffs and their pricing are a vital component which form the main source of income for all actors in the energy industry. Different methods of how to price the energy have been proposed and implemented through the past century, each with its respective advantages and disadvantages. LÄS MER

 2. 2. The role of location of low inertia in power systems

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Bashar Alahmad; [2021]
  Nyckelord :Low inertia; Frequency stability; Rotor-angle stability; Nordic 32; Kundur; PowerFactory; Small-signal stability; Inter-area oscillation; Rate of Change of Frequency.;

  Sammanfattning : The plans to reduce the energy-related greenhouse gas emissions stimulate the deployment of electronically interfaced renewable resources. The increased penetration of such intermittent sources together with phasing conventional power plants out and the installation of High Voltage Direct Current (HVDC) links for long-distance more efficient transmission, reduces the stored inertia in any electrical grid. LÄS MER

 3. 3. Avtal och avhjälpandeansvar - en studie om civilrättsliga avtals betydelse för fördelningen av avhjälpandeansvaret i 10 kap. MB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Klara Nylander; [2021]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Offentlig rätt; Miljörätt; Förorenade områden; Avhjälpandeansvar; Efterbehandling; Avhjälpande; Regresstalan; 10 kap. MB; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Förorenade områden har länge varit ett stort miljöproblem i Sverige. Kostnaden för att avhjälpa föroreningsskador är ofta stor. I syfte att undvika att sådana kostnader belastar stadsbudgeten har regler om avhjälpandeansvar förts in i 10 kap. MB. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av tillförlitligt underlag vid identifiering av förluster : En fallstudie om förbättringsarbete från ett underhållsperspektiv

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Felicia Andersson; Agnes Stjernberg; [2021]
  Nyckelord :Underhållsteknik; Förbättringsarbete;

  Sammanfattning : In order to work with continuous improvements and be competitive on the market, it is important that companies identify where their losses are [1]. A suitable way to identify losses is by using measurements [2] and with today’s information technology, it is easier than ever to collect data [3]. LÄS MER

 5. 5. Laststyrning av elvärmesystem i småhus i ett lokalt elnät med effekttaxa : Beräkning av ekonomiska konsekvenser för nätägaren och en utblick mot sårbarheter i smarta elnät

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Mari Rosenkvist; [2021]
  Nyckelord :demand response; direct load control; network tariff; smart grid security; efterfrågeflexibilitet; direkt styrning; elnätstariff; IT-säkerhet i smarta elnät;

  Sammanfattning : Smarta elnät nämns ofta som ett sätt att hantera ökad elektrifiering av transporter och industri och en växande andel väderberoende elproduktion. Ett syfte med det här examensarbetet är att studera möjliga följder för lokalnätägaren Sala-Heby Energi Elnät AB, om småhuskunder använder smart styrning av elvärmesystem för att sänka sina elnätsfakturor. LÄS MER