Sökning: "District Nurse"

Visar resultat 1 - 5 av 383 uppsatser innehållade orden District Nurse.

 1. 1. Distriktssköterskans upplevelse av att stärka unga patienters autonomi : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Cecilia Sandbeck; Theresia Hassel Hedihn; [2022]
  Nyckelord :Autonomy. District nurse. Vascular catheters. Work together. Young patients.; Arbeta tillsammans. Autonomi. Distriktssköterska. Kärlkateter. Unga patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det råder idag en brist på verksamma distriktssköterskor i Sverige samtidigt som befolkningen ökar. Ett resultat av detta är att mer ansvar läggs på de få distriktssköterskor som finns. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskans upplevelser av palliativ vård i hemsjukvården : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Helena Dellgren; Louise Olsson- Öhrn; [2022]
  Nyckelord :nurse; experience; palliative care; home health care; sjuksköterska; upplevelse; palliativ vård; hemsjukvård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Distriktssköterskans upplevelser av palliativ vård i hemsjukvården Fakultet: Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Kurs: Examensarbete - omvårdnad, 15hp Författare: Helena Dellgren & Louise Olsson-Öhrn Handledare: Ingela Leibring Examinerande lärare: Brian Unis Examinator: Karin Josefsson Sidor: 27 s., exklusive bilagor Datum för examination: 2022-01-12 Svenska nyckelord: sjuksköterska, upplevelse, palliativ vård, hemsjukvård Introduktion: Palliativ vård i hemsjukvården är en vårdform som allt fler människor väljer. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskors erfarenhet av att använda digitala stöd i samband med arbetsrelaterad stress: : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Camilla Widell; Kristina Rosendahl; [2022]
  Nyckelord :district nurse; digital support; experiences; work-related stress; arbetsrelaterad stress; digitala stöd; distriktssköterska; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig arbetsrelaterad stress ses som en bidragande orsak till en negativ påverkan på människans hälsa. Distriktsköterskan har en central roll inom hälso-och sjukvården och arbetsuppgifterna är många samt varierande. LÄS MER

 4. 4. Spanska sjukan i Säffle och dess närområde : En historisk studie om hur Näs härad klarade av spanska sjukan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Filip Fjälltorp; [2022]
  Nyckelord :The Spanish flu; influenza; influenza epidemic; influenza pandemic; Säffle; Näs; Näs hundred; provincial physician; provincial physician s district; institutional weakening; Spanska sjukan; influensa; influensaepidemi; influensapandemi; Säffle; Näs; Näs härad; provinsialläkare; provinsialläkardistrikt; institutionell försvagning;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to find out how a hundred and its public healthcare system managed the 1918 flu pandemic, with Näs hundred as a case study. Relevant information is found using archived copies of the provincial physician's sent letters, editions of the local newspaper, and death-and-funeral books. LÄS MER

 5. 5. Distriktsjuksköterskans erfarenheter av att stödja närstående vid palliativ vård i hemmet. : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Anna Dybedal; [2022]
  Nyckelord :Palliative care; patient; district nurse; family; support; Palliativ vård; patient; distriktssjuksköterska; närstående; stöd;

  Sammanfattning : Introduktion: Distriktssköterskor vårdar svårt sjuka och döende patienter i patienternas hem. Denpalliativa hemsjukvården utförs i samarbete med andra professioner. Förutom patienten inkluderaspatientens närstående i vården. LÄS MER