Sökning: "District heating systems"

Visar resultat 1 - 5 av 292 uppsatser innehållade orden District heating systems.

 1. 1. Skogliga biobränslens roll i Stockholm Exergis framtida strategi

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Ellinor Danielsson; Jenny Ekman; [2021]
  Nyckelord :solid woody biofuels; district heating; Stockholm Exergi; carbon neutrality; carbon payback time; RED II; forest certication systems; supply chains; price developments; fasta skogliga biobranslen; fjarrvarme; Stockholm Exergi; koldioxidneutralitet; carbon payback time; RED II; skogscertieringssystem; leveranskedjor; prisutveckling;

  Sammanfattning : Studien syftade till att ge en rekommendation angående hur fjärrvärmebolaget Stockholm Exergi bör utforma sin framtida strategi beträffande fasta oförädlade skogliga biobräanslen. Genom litteraturstudier och intervjuer utreddes dessa bränslens konkurrenskraft utifrån perspektiven klimatneutralitet, politiska direktiv och styrmedel, leveranssäkerhet samt lönsamhet. LÄS MER

 2. 2. Framgångsfaktorer och fallgropar vid utveckling av energisystem i nya stadsdelar : En fallstudie på Ebbepark i Linköping

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Lovisa Martinsson; Sofia Schill; [2021]
  Nyckelord :Energy system; city planning; sociotechnical; evaluation; energisystem; stadsplanering; socioteknik; utvärdering;

  Sammanfattning : Två tredjedelar av världens växthusgasutsläpp kommer från energianvändning varpå de klimatutmaningar som världen står inför till stor del är en energirelaterad utmaning. Sverige har som mål att uppnå 50% effektivare energianvändning till 2030 jämfört med 2005. LÄS MER

 3. 3. Introduktion av pyrolysanläggning i Eksjö fjärrvärmenät : en undersökning om pyrolysanläggningars förutsättningar och eventuella roll inom fjärrvärmeproduktion

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Karl Malmberg; [2021]
  Nyckelord :biokol; värmeproduktion; kolsänka; sågverk; biprodukter;

  Sammanfattning : In order to fulfill the Swedish national goal of achieving climate neutrality by 2045, the implementation of negative emission technologies is regarded as a vital tool, since it can compensate for emissions deemed too hard to avoid. The widespread use of district heating systems, in combination with a relatively large forest industry in Sweden, provides a unique opportunity to implement combined biochar and energy production (BCE). LÄS MER

 4. 4. Integrating Ground Source Heat Pumps into Elderly Homes as Energy-efficient Heating and Cooling Solution - A Swedish Case Study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Moritz Kuhleber; [2021]
  Nyckelord :Ground source heat pumps; Elderly homes; Thermal comfort; Energy performance; Multi-family buildings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Energy efficiency and environmental questions have gained increased attention over the last decade. In combination with global warming and increasing cooling demands, the Swedish market for combined heating and cooling solutions such as ground source heat pumps expands. LÄS MER

 5. 5. ORC systems for small scale energy production : Improving the prediction of electricity production of ORC turbines under varying loads

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Kristina Pettersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In order to have a sustainable, resource-efficient energy system and no net emissions of greenhouse gases by 2050, energy efficiency is one important aspect to reach this goal and develop a long-term sustainable energy system. As part of a solution to increase energy efficiency in society, Organic Rankine Cycle (ORC) systems can have a far reaching effect by utilizing low-grade heat to produce electricity. LÄS MER