Sökning: "District nurses"

Visar resultat 1 - 5 av 388 uppsatser innehållade orden District nurses.

 1. 1. Att motivera patienter till hälsosamma levnadsvaneförändringar vid diabetes typ 2

  Magister-uppsats,

  Författare :Angelica Halvardsson; Marian Taguinod Gustafsson; [2021-04-23]
  Nyckelord :typ 2 diabetes; sjuksköterska; hälsopromotion; primärvård; levnadsvanor; kvalitativ metod; intervju;

  Sammanfattning : Background: Diabetes is a growing public disease that affects all ages and both children and adults. Physical inactivity, smoking, consumption of alcohol, an unhealthy diet and abdominal obesity are common risk factors that can lead to the development of type 2diabetes. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter under cancerbehandling : En narrativ analys baserad på åtta kvinnors självbiografier

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Vahtera; Hanna Hagenslätt; [2021]
  Nyckelord :Autobiography; women; experiences; cancer treatment; Självbiografi; kvinnor; upplevelser; cancerbehandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas en av tre av cancersjukdom men två av tre överlever. Fler kvinnor än män drabbas av cancersjukdom där ärftlighet och ohälsosamma levnadsvanor är betydande faktorer. Oro, rädsla och ångest är vanliga reaktioner vid ett cancerbesked och under cancerbehandlingen. Det kan påverka individens lidande och livslust. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsåtgärder för att lindra smärta vid vaccination av barn : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Malin Sjögren; Julia Edholm; [2021]
  Nyckelord :Pain-relief; children; vaccination; nursing interventions; Smärtbehandling; barn; vaccination; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Introduktion: Vaccination av barn är vanligtvis förknippat med smärta och ångest på grund av nålstick och är en av orsakerna till varför vaccinationer inte alltid genomförs. Brist på smärtlindring i samband med vaccination utsätter barn för onödigt lidande, kan påverka framtida upplevelser av smärta, leda till stickrädsla och påverka framtida patienters vilja att söka nödvändig vård. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors upplevelse av stress i arbetet inom primärvården - en kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Linnea Vermelin; Frida Stennek; [2021]
  Nyckelord :work-related stress; district nurse; experiences; primary care; qualitative content analysis; arbetsrelaterad stress; distriktssköterska; upplevelser; primärvård; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad stress definieras som en obalans mellan kunskap, förmågor, krav och påfrestning. Långvarig stress utan chans till återhämtning kanleda till utmattningssyndrom och depression. Inom primärvården internationellt orsakas stress ofta av tidsbrist, stor arbetsbelastning och mycket administrativa arbetsuppgifter. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av symtomlindring vid palliativ vård i hemsjukvård : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lina Kvist; Marita Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Home care services; Nurses; Nursing home residents; Palliative care; Symptom management.; Erfarenheter; Hemsjukvård; Palliativ vård; Sjuksköterskor; Symtomlindring; Vårdboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor inom hemsjukvård har till uppgift att bland flera andra arbetsuppgifter även symtomlindra patienter med palliativt vårdbehov som lider på grund av fysiska, psykiska, psykosociala eller existentiella orsaker. Palliativ vård innebär ett personcentrerat synsätt där kärnan ligger i att se hela människan och inte bara sjukdomen eller det för stunden framträdande symtomet. LÄS MER