Sökning: "Distriktssköterskor och barn"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Distriktssköterskor och barn.

 1. 1. Distriktssköterskans hälsopreventiva åtgärderför barn och ungdomar med övervikt- En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Amina Normark; Sandra Andersson; [2021]
  Nyckelord :District nurse; children; overweight; health preventive; Distriktssköterska; barn; övervikt; hälsoförebyggande arbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Distriktssköterskans arbetsområde syftar till att förebygga och främja hälsa. Henkan verka inom flera olika områden som primärvård, hemsjukvård och elevhälsovård. LÄS MER

 2. 2. När distriktssköterskan misstänker att ett barn far illa : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap

  Författare :Amal Alkrdi; Monika Sneath; [2021]
  Nyckelord :Child maltreatment; child abuse; child neglect; district nurse; report to social services; social services; experience; family-centered care; Barn som far illa; barnmisshandel; vanvård; distriktssköterska; orosanmälan; socialtjänst; erfarenhet; familecentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden utan utnyttjande eller våld. Tyvärr far barn illa på många sätt, vilka är en utmaning att identifiera. LÄS MER

 3. 3. Mötet med föräldrar till barn med övervikt inom barnhälsovården : En intervjustudie med distriktssköterskor

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Anna Norberg; Camilla Bäckrud; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Övervikt bland barn ökar runt om i världen vilket medför ökad risk för livsstilssjukdomar senare i livet. Distriktssköterskan möter i stort sett alla barn och familjer under barnets första fem år. LÄS MER

 4. 4. Ge egenvårdsråd till föräldrar : En intervjustudie om distriktssköterskors erfarenheter i telefonrådgivning

  Magister-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Martina Holst; Jenny Ankarstrand; [2021]
  Nyckelord :Communication; Community Health Centres; Orem; Telephone counselling; Qualitative Content Analysis; Kommunikation; Kvalitativ innehållsanalys; Orem; Telefonrådgivning; Vårdcentral;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av alla telefonsamtal från föräldrar till vårdcentralen får hälften av dessa egenvårdsråd till sina barn, vilket kan främja hälsa, förhindra och förebygga sjukdom. Om förmågan till egenvård sviktar hos föräldrarna har distriktssköterskorna en viktig roll i att stötta och undervisa. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskors erfarenheter av att vårda barn i hemsjukvård

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Lotta Meraz; Jenny Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Collaboration; communication; family focused care; knowledge; Familjefokuserad omvårdnad; kommunikation; kunskap; samarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hemsjukvård för barn är en ny och växande vårdform i Sverige. Möjligheten att få hjälp av hemsjukvården för sjuka barn ser olika ut beroende på var i landet familjen bor. LÄS MER