Sökning: "Djina Ristic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Djina Ristic.

  1. 1. Sjuksköterskans upplevelser av palliativ vård i hemmet : Litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Julia Paldanius; Djina Ristic; [2019]
    Nyckelord :palliativ vård; sjuksköterska; upplevelser; hemsjukvård; samarbete; etiska problem;

    Sammanfattning : Palliativ vård i hemmet ökar i samhället samtidigt som allt fler väljer att dö i hemmet och palliativa vården har som syfte att lindra lidande och öka livskvalitén. I samband med detta möter sjuksköterskan en allt mer avancerad och komplex vård som ställer krav i form av kompetens. LÄS MER