Sökning: "Djupläsning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Djupläsning.

 1. 1. Eleven, läraren och texten : hur fyra lärare upplever att de arbetar med djupläsning i skönlitteratur i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Emma Eriksson; Amanda Palmquist; [2019]
  Nyckelord :Djupläsning; omläsning; boksamtal; literacy; läsförståelse; högläsning; individuell läsning; meningsskapande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att inom en hermeneutisk kunskapstradition, med hjälp av en kvalitativ metod och utifrån ett narrativt perspektiv samla in, presentera, beskriva och tolka ett begränsat urval självupplevda berättelser i vilka lärare i årskurs 4–6 talar om hur de arbetar med att stödja elevers djupläsning. I anslutning till detta syfte har följande forskningsfrågor formulerats: Hur upplever lärare att de arbetar med skönlitteratur för att för att stödja och utveckla elevers djupläsning? Finns en överensstämmelse mellan detta arbete hos lärarna och en forskningsförankrad syn på hur elever utvecklar sin djupläsning i skönlitteratur?   I studien undersöks lärares upplevelser av sitt arbete med att stödja och utveckla elevers djupläsning av skönlitteratur i årskurs 4–6 samt hur och i vilken grad detta arbete har anknytning till relevant forskning. LÄS MER

 2. 2. Har sociala medier förkortat vår koncentrationsförmåga? : Upplever KTH-studenter att deras koncentrationsförmåga har försämrats och finns det något samband med deras användande av sociala medier?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emil Erlandsson; [2018]
  Nyckelord :Sociala medier; koncentration; läsförmåga; koncentrationsspann;

  Sammanfattning : I den här studien, undersöker vi hur KTH-studenter upplever att deras sociala medievanor påverkat deras koncentrationsförmåga relaterat till djupläsning och deras förmåga att fokusera på att läsa längre texter. Vi börjar med att utforska bakgrunden till den allmänna uppfattningen att sociala medier förstör vår förmåga att koncentrera oss. LÄS MER

 3. 3. Djupläsning? : En analys av läroboksuppgifter riktade mot skönlitterära texter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Anna Strandberg; [2018]
  Nyckelord :Läsförståelse; gymnasiet; läroböcker; lässtrategier; schema; läsart; inferens;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats är att genom en jämförande läsning av olika skönlitterära lärobokstexter och dess tillhörande uppgifter kunna få ytterligare kunskap om vilken/vilka lässtrategier som uppgifterna inbjuder till. Studiens material utgörs av tre olika läroböcker och studeras med hjälp av ett analysverktyg som är utformat efter studiens frågeställningar; - Är uppgifterna till lärobokstexterna inriktade mot det som står på, mellan och/eller bortom raderna? - Vilka strategier krävs av eleverna för att de ska kunna besvara frågorna? - Förekommer det skillnader vad gäller uppgifternas inriktning och de lässtrategier som uppgifterna inbjuder till mellan de olika målgrupperna? Metoden för studien är textanalys som dels är kvalitativ, dels kvantitativ. LÄS MER

 4. 4. Diskursiv närstudie av förskolans reviderade läroplan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Maja Eriksson; Kim Persson; [2011]
  Nyckelord :Barndiskurs; Diskursanalys; Läroplan; Foucault; Förskola;

  Sammanfattning : Detta arbete riktar fokus mot den nya reviderade versionen av Lpfö98. Uppsatsen bygger på en diskursanalys av den reviderade versionen av läroplanen för förskolan inspirerad av den foucaultanska diskursanalysen. LÄS MER