Sökning: "Djurunderstödda insatser"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Djurunderstödda insatser.

 1. 1. Djurunderstödda insatser och återhämtning : Samspelet mellan människa och djur

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Diana Svenn; Emelie Tholin; [2023]
  Nyckelord :Health promotion; Animal-assisted interventions; recovery; public health; stress; qualitative; Hälsopromotion; djurunderstödda insatser; stress; folkhälsa; återhämtning; kvalitativ;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka yrkesverksammas upplevelser av hur samspelet mellan människor och djur bidrar till återhämtning inom djurunderstödda insatser. Bakgrunden fokuserar på återhämtning var det hälsopromotiva perspektivet lyfts fram och användas som en riktning för att ge hälsopromotiva redskap. LÄS MER

 2. 2. Marley med licens att stötta : Betydelsen av hundunderstödd pedagogik

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Josefina Hein; Malin Klaar; [2023]
  Nyckelord :Appropriering; artefakt; barn; djurunderstödda insatser; hundunderstödd pedagogik; mediering; problematisk skolfrånvaro; stöttning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur utbildade hundteam arbetar inom skola samt hundteamsförarnas upplevelse av vad denna insats har för betydelse för eleven. Studiens empiriska material har samlats in med hjälp av semistrukturerade kvalitativa intervjuer med åtta utbildade hundteamsförare. LÄS MER

 3. 3. ”Det handlar om att bygga broar med hjälp av hästen” : En kvalitativ studie om brottsprevention genom djurunderstödda insatser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Frida Drottheden; Tora Stenlid; [2023]
  Nyckelord :Social bond; deviant behavior; crime prevention; animal-assisted; Sociala band; avvikande beteenden; brottsprevention; djurunderstödd;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate how deviant behavior can be affected by animal-assisted interventions and how these can be expanded further to crime preventative purposes in the future. This was investigated through a qualitative method, semi-structured interviews. LÄS MER

 4. 4. Hunden som nyckel till lärandet : Fyra fallstudier om hundassisterad pedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Stefanie Berggren; [2022]
  Nyckelord :aae; aai; dog assisted education; special education; hundassisterad pedagogik; hundunderstödd pedagogik; specialpedagogik; djurunderstödd pedagogik; hund; skolhund;

  Sammanfattning : I föreliggande studie har arbetssätt, upplevelser och konsekvenser av hundassisterad pedagogik i fyra elevärenden undersökts. Studien grundas på en kvalitativ ansats genom femton semistrukturerade intervjuer med elever, hundförare, vårdnadshavare och lärare. Dessa elevärenden bildar tillsammans fyra case. LÄS MER

 5. 5. Farm-based education : can farms and farm animals contribute to learning in accordance with the school curriculum and syllabi?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of People and Society

  Författare :Malin Larsson; [2022]
  Nyckelord :farm-based education; educational farms; experiential learning; embodiment; embodied learning; outdoor education; animal-assisted education;

  Sammanfattning : There seems to be something missing in the modern school. An increasing number of students face difficulties in the traditional classroom setting, some cannot attend school at all, and a worrying number of students fail to leave school with approved grades, with potentially detrimental effects on their future lives. LÄS MER