Sökning: "Dokumentation av omvårdnadsprocessen"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Dokumentation av omvårdnadsprocessen.

 1. 1. Fördelar och nackdelar med standardiserad terminologi i sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Katarina Lindblom; Angelica Örnberg; [2017]
  Nyckelord :Dokumentation; Omvårdnad; Omvårdnadsprocessen; Sjuksköterskan; Standardiserad terminologi.;

  Sammanfattning : Bakgrund Det är lagstadgat att sjuksköterskan ska dokumentera sitt dagliga arbete. Forskare inom omvårdnadsvetenskap rekommenderar att sjuksköterskans arbete följer omvårdnadsprocessen steg. En av sjuksköterskans sex kärnkompetenser är informatik. LÄS MER

 2. 2. Diabetesfoten hos inneliggande strokepatienter: risk, omfattning, och omvårdnadsåtgärder

  Master-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Ahmed Ghaleb Abdul Hussein; [2016]
  Nyckelord :diabetes mellitus; dokumentation; fotsår; Global Trigger Tool; journalgranskning; omvårdnad; prevention; stroke.; diabetes mellitus; diabetes foot ulcers; documentation; Global Trigger Tool; journal examination; nursing; prevention; stroke;

  Sammanfattning : DIABETESFOTEN HOS INNELIGGANDE STROKEPATIENTER: RISK, OMFATTNING, OCH OMVÅRDNADSÅTGÄRDER BAKGRUND: Fotkomplikationer är de allvarligaste komplikationerna till diabetes som ofta leder till kostnadskrävande behandlingar och amputation. Stroke resulterar i förlust eller begränsning av tidigare fysiska, psykiska och sociala aktiviteter, inklusive nedsatt förmåga att skydda sina fötter och utföra egenvård. LÄS MER

 3. 3. Bedside överrapportering : en del i en personcentrerad vård

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Carin Lindahl; [2016]
  Nyckelord :Bedside; Överrapportering; Delaktighet; Personcentrering; Patientsäkerhet; Kommunikation.;

  Sammanfattning : Patientlagen säger att vårdgivaren är skyldig att skapa möjligheter till delaktighet i patientens egen vård och behandling. Genom att bjuda in patienten till delaktighet i vården utifrån ett personcentrerat förhållningssätt kan vårdgivaren arbeta enligt patientlagen. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadsdokumentation för patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom som behandlas med Non-invasiv ventilation : en journalgranskning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Kerstin Roos; [2015]
  Nyckelord :Nursing care; documentation; record audit; chronic obstructive pulmonary disease; Non-invasive ventilation; pressure ulcer; nutrition; Omvårdnad; dokumentation; journalgranskning; kronisk obstruktiv lungsjukdom; Non-invasiv ventilation; trycksår; nutrition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med kronisk obstruktiv sjukdom (KOL) som behandlas med Non-invasiv ventilation (NIV) har risk för trycksår och malnutrition. Observation och övervakning av patienterna är viktigt för att kunna följa behandlingsförloppet och tidigt upptäcka en eventuell försämring samt förebygga komplikationer. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnad av patienter med venösa bensår - en intervjustudie som beskriver distriktsköterskors strategier vid bensårsbehandling

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Brännström; Lisa Gustavsson; [2015]
  Nyckelord :nursing; primary care; venous leg ulcers; nursing process; strategies.; omvårdnad; primärvård; venösa bensår; omvårdnadsprocessen; strategier;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskors strategier vid behandling av venösa bensår.Bakgrund: Svårläkta sår är ett stort problem som orsakar försämrad livskvalitet för de som drabbas. LÄS MER