Sökning: "Dokumentationsmetoder i förskolan"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Dokumentationsmetoder i förskolan.

 1. 1. Det praktiska dokumentationsarbetet i förskolan : En jämförelse mellan Reggio Emilia och Montessori

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Simone Karlström; Lina Sundgren; [2016]
  Nyckelord :Dokumentation; Reggio Emilia; Montessori; Förskola; Pedagog;

  Sammanfattning : Utifrån de erfarenheter vi fått genom förskollärarutbildningen har det hos oss växt ett intresse kring ämnet dokumentation. I dagens förskola är dokumentation en del av den pedagogiska verksamheten. I förskolans läroplan finns avsnittet uppföljning, utvärdering och utveckling som innefattar arbetet med dokumentation (lpfö98, rev. LÄS MER

 2. 2. Dokumentation i förskolan : En enkätstudie och samtal med sju pedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Angelica Eriksson; Stina Zackrisson; [2014]
  Nyckelord :Dokumentation; dokumentationsmetoder; förskola; pedagogisk dokumentation;

  Sammanfattning : Eriksson, Angelica & Zackrisson, Stina (2014), Dokumentation i förskolan, Examensarbete i didaktik. Förskollärarprogrammet. Akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle. LÄS MER

 3. 3. Tre sätt att tänka kring dokumentation : En studie av tre förskolors dokumentationsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Frida Ternström; [2013]
  Nyckelord :Dokumentation; dokumentationsförmedling; föräldrakontakt; portfolio; förskolaDokumentation; dokumentationsförmedling; föräldrakontakt; portfolio; förskola;

  Sammanfattning : I detta arbete görs en jämförelse av tre förskolors dokumentationsarbete, förmedling av dokumentationen till barnens föräldrar och huruvida internet används som hjälpmedel för denna förmedling. De tre förskolorna skiljer sig åt i sina pedagogiska utgångspunkter, där den ena är en Reggio Emilia-inspirerad förskola, den andra en montessoriförskola och den tredje arbetar uttalat med portfoliometodik för sitt dokumentationsarbete. LÄS MER

 4. 4. "Bedömningar är inte av ondo" : En intervjustudie om pedagogers syn på bedömning i den dagliga verksamheten i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Linnea Ekecrantz; [2011]
  Nyckelord :bedömning; förskola; dokumentation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka pedagogers syn på bedömning i den dagliga verksamheten i förskolan. Studien ämnade även belysa hur pedagoger arbetar för att följa barns utveckling. Det aktuella ämnesområdet skildrades också ur ett historiskt perspektiv. Som metod användes kvalitativa intervjuer. LÄS MER