Sökning: "Dold samäganderätt"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Dold samäganderätt.

 1. 1. Principen om dold samäganderätt : Tillämpning på fast egendom

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Maria Hansson; Niklas Khan; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte har varit att utreda kriterierna för principen om dold samäganderätt och dess funktion samt hur principen aktualiseras i praktiken. Genom lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin har principen analyserats. I rättspraxis har tre kriterier uppkommit för att kunna tillämpa principen om dold samäganderätt. LÄS MER

 2. 2. Det dolda samägandet och familjerätten – Ett rättviseperspektiv på debatten om ett juridikens problembarn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Börjesson; [2018]
  Nyckelord :Familjerätt; Förmögenhetsrätt; Rättvisa; Samäganderätt; Dold samäganderätt; Äktenskapsbalken; Sambolagen; Äktenskap; Sambo; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med 1920 års giftermålsbalk (1920:405) introducerades ett nytt system för makars egendomsförhållanden i svensk rätt. I denna ordning, som utgör gällande rätt än i dag, betonades makars självständighet genom bevarandet av den individuella äganderätten efter äktenskaps ingående. LÄS MER

 3. 3. Vem äger fastigheten? : Tvister om hävning, återgång och bättre rätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Elin Gillberg; [2017]
  Nyckelord :Disputes; cancellation; return; superior title; Tvister; hävning; återgång; bättre rätt;

  Sammanfattning : Varje år hamnar ett antal fastighetstvister om hävning, återgång och bättre rätt i tingsrätterna. Dessa tvister antecknas i fastighetsregistret, men utan någon information om vad tvisterna handlar om. LÄS MER

 4. 4. ”Dold” samäganderätt till den gemensamma bostaden - En komparativ studie av rättstillämpningen och rättsutvecklingen i norsk och svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Annelie Blomquist; [2016]
  Nyckelord :Familjerätt; dold samäganderätt; bodelning; äganderätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks den svenska principen om dold samäganderätt till makar och sambors gemensamma bostad. Syftet med arbetet har varit att undersöka rättsutvecklingen i de båda länderna och utifrån detta undersöka i vilka avseenden det föreligger rättslikhet mellan de båda ländernas rättstillämpning, och i vilka avseenden det föreligger väsentliga skillnader. LÄS MER

 5. 5. Dold samäganderätt - Hur sambor, makar och borgenärsskyddet påverkas

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Ellen Petersson; Lisa Karlsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER