Sökning: "Dominique Lussenburg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dominique Lussenburg.

  1. 1. “DET ÄR EN UTOPI ATT TRO ATT ALLA BARA ÄR PÅ TÅGET OCH SJUNGER JA TILL ALLTING.” En kvalitativ intervjustudie om socialchefers erfarenheter av konflikter mellan det politiska styret, verksamheten och externa aktörer.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Dominique Lussenburg; Jakob Ivarsson; [2023-01-02]
    Nyckelord :domänteori; förvaltning; konflikter; samverkan; tillitsbaserad styrning; domain theory; management; conflicts; cooperation; trust-based governance;

    Sammanfattning : Leading a social service organization can be a challenging task. Within social services administrations there are three levels whose widely different perspectives make communication and relationships within social services administrations difficult, as well as creating room for misunderstandings and disagreements. LÄS MER