Sökning: "Domskäl"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet Domskäl.

 1. 1. Den komplexa domen. En genreanalys av brottmålsdomar från en hovrätt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Elin Söndergaard; [2021-06-24]
  Nyckelord :domar; professionell diskurs; genre; drag; röster;

  Sammanfattning : Denna undersökning är en analys av genren brottmålsdomar från en hovrätt. Syftet med en dom är att den dels ska presentera hur domstolen dömt, dels motivera varför domstolen dömt just så. Domen ska kunna förstås av de som berörs av målet och samtidigt vara juridiskt korrekt, vilket skapar en komplex skrivsituation. LÄS MER

 2. 2. En djungel av beviskrav. En analys av beviskravet i mål enligt 3 § LVU utifrån rättssäkerhetsfaktorerna förutsebarhet, likabehandling och likvärdig behandling

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lena Jiretorn; [2021-02-17]
  Nyckelord :Beviskrav; LVU; Tvångsvård; Förvaltningsmål; Normalkrav; Sakens beskaffenhet; Tvåstegsprövning; Prognosbedömning; Bakåtblickande bedömning; Rättssäkerhet; Formell rättssäkerhet; Materiell rättssäkerhet; Förutsebarhet; Likabehandling; Likvärdig behandling;

  Sammanfattning : Beviskravet anger vilken styrka bevisningen behöver uppnå för att domstolen ska anse att ett förhållande är för handen. Beviskravet avgör huruvida domstolen kan bifalla eller avslå klagandes talan. I tvistemål tillämpas som huvudregel beviskravet ”styrkt”. LÄS MER

 3. 3. Determining the Extent of Procedural Safeguards in Expulsion Proceedings – A Study of the Scope and Compatibility of the Guarantees Set Out in Article 1 of Protocol No. 7 ECHR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Public international law; aliens; expulsion; procedural protection; ECHR; European Convention on Human Rights; procedural safeguards; Muhammad and Muhammad v. Romania; national security; public order; due process; sovereignty; critical legal positivism; Tuori; the margin of appreciation; ECtHR; European Court of Human Rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : It is the sovereign prerogative of the state to regulate the presence of aliens within its territory. This right, however, is not without limits. Article 1 of Protocol No. 7 to the European Convention on Human Rights ensures procedural safeguards relating to the expulsion of aliens. LÄS MER

 4. 4. Likgiltighetsuppsåt : En rättsanalys av diskrepansen i underrätternas domskäl

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexander Bäckström; [2021]
  Nyckelord :Likgiltighetsuppsåt;

  Sammanfattning : In Swedish law the difference between an action labeled as reckless and an action labelled as intentional is differentiated through the concept called likgiltighetsuppsåt. (deliberate indifferance.) This concept has been demonstrated to be hard to apply correctly by the discrepancies in the reasonings of the lower courts. LÄS MER

 5. 5. Oskyldighetspresumtionen som svar - En studie om oskyldighetspresumtionens rättsliga ställning i ljuset av Lindomeproblematiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ava Baghchesara; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; Oskyldighetspresumtionen; Lindomeproblematiken; Law and Political Science;

  Sammanfattning : ‘Lindomeproblematiken’ describes the notion where there are more than two perpetrators suspected of a crime, but the investigation cannot determine which of the two has committed the crime or whether they carried out the act together. In such cases, the defendants are acquitted when it cannot be ruled out that one of the suspects remained completely passive during the course of events. LÄS MER