Sökning: "Donald Davidson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Donald Davidson.

 1. 1. Metaforisk mening och effekt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk filosofi

  Författare :Tove Lindén; [2013]
  Nyckelord :metaphor; metafor; Davidson; Searle; philosophy of language; språkfilosofi; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : En analys och syntes av Donald Davidsons och John R. Searles teorier om metaforers mening. Jag har lyft fram tre problem som drabbar Davidsons och Searles teorier angående komplexa metaforer, modern kognitionsvetenskap och metaforisk kompetens, för att sedan utveckla en syntes av teorierna som bättre hanterar dessa problem.. LÄS MER

 2. 2. Truth and Metaphor - A presentation and discussion of two theories on how metaphors can be true

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk filosofi

  Författare :Ylwa Sjölin Wirling; [2012]
  Nyckelord :Metaphor; Metaphors; Language Philosophy; Truth; Conceptual Mapping; Philosophy of Language; Donald Davidson; Contemporary Theory of Metaphor; George Lakoff; Mark Johnson; Mark Turner; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Metaphor is the most commonly discussed form of figurative language, and can most simply be presented as statements describing one thing as another. This paper is concerned with the issue of in what sense a metaphor can be said to be true. LÄS MER

 3. 3. EN SMÄLL I HUVUDET ? DONALD DAVIDSON OCH DEN BOKSTAVLIGA METAFORTEORIN

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk filosofi

  Författare :Nike Snijders; [2006]
  Nyckelord :Davidson; Donald; Metaforer; Liknelser; Systematic philosophy; ethics; aesthetics; metaphysics; epistemology; ideology; Systematisk filosofi; etik; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Metaforen har genom historien fängslat filosofer, och redan på Aristoteles tid fördes en diskussion kring metaforens plats i språket och vad metaforer kan tänkas betyda. Innan man börjar undersöka detta bör man nog först och främst stanna till och fråga sig vad en metafor egentligen är. LÄS MER

 4. 4. Superveniens och dess plats inom anomal monism : En analys av debatten mellan Donald Davidson och Jaegwon Kim

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för religion och kultur

  Författare :Emma Beckman; [2006]
  Nyckelord :Anomalous Monism; Donald Davidson; Jaegwon Kim; Mental Supervenience; Monism; Materialism; Anomal Monism; Donald Davidson; Jaegwon Kim; Mental superveniens; Monism; Materialism;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar den medvetandefilosofiska debatten mellan Donald Davidson och Jaegwon Kim rörande Davidsons tes om det mentalas superveniens på det fysiska. Tesen utgör ett element i Davidsons generella teori om relationen mellan det mentala och det fysiska; anomal monism. LÄS MER

 5. 5. Inte tusen ord : Om Donald Davidsons metaforteori

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Ulrika Carlsson; [2004]
  Nyckelord :Metaforer; Donald Davidson; Metaforisk mening; Systematic philosophy; ethics; aesthetics; metaphysics; epistemology; ideology; Systematisk filosofi; etik; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Vad som kanske kan kallas den traditionella förklaringsmodellen för metaforer inom filosofin, hänvisar till metaforisk mening, en mening som sägs uttryckas av metaforer parallellt med deras bokstavliga mening. Det har också gjorts försök att skissera system för hur den metaforiska meningen kan vaskas fram ur den bokstavliga. LÄS MER