Sökning: "Donald Sundh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Donald Sundh.

  1. 1. Utvärdering av sudokulösare baserade på mänskliga lösningstekniker : En jämförelse med Dancing links som referensalgoritm

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

    Författare :Erica Bronge; Jakob Sundh; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med den här rapporten var att undersöka under vilka förutsättningar en regelbaserad algoritm eventuellt skulle kunna vara effektivare för att lösa sudokupussel än Donald Knuths totalsökningsalgoritm Dancing links. Förutsättningarna som testades var pusselstorlek och pusselsvårighetsgrad. LÄS MER