Sökning: "Donka Dimova"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Donka Dimova.

  1. 1. Konflikter i leken : En studie om pedagogers syn på konflikter i pågående leksituationer i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

    Författare :Donka Dimova; [2021]
    Nyckelord :fri lek; kamratkultur; konflikter; konflikthanteringsstrategier; lek; lekharmoni och social kompetens;

    Sammanfattning : Förskolan är en plats där barnet tillbringar en del av sitt liv som ska vara positiv. Ett av pedagogens viktigaste uppdrag som är formulerat av Skolverket är att individerna ska lära och utveckla som individ och gruppmedlem. Lek har en central roll i barns liv och är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. LÄS MER