Sökning: "Dora Bruder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dora Bruder.

  1. 1. Genre : hybride ? Le mélange des genres dans Dora Bruder de Patrick Modiano et La petite danseuse de quatorze ans de Camille Laurens

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Philippa Nanfeldt; [2021-02-22]
    Nyckelord :Patrick Modiano; Camille Laurens; Dora Bruder; La petite danseuse de quatorze ans; genre hybride; autobiographie; biographie; roman;

    Sammanfattning : Uppsatsen är en komparativ studie av Dora Bruder av Patrick Modiano (1997) och La petite danseuse de quatorze ans av Camille Laurens (2017). De båda verken uppvisar drag av självbiografi, biografi och roman och kan kallas hybrider. LÄS MER