Sökning: "Dora Sisarica"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dora Sisarica.

  1. 1. Självskadebeteende : En studie om hur yrkesprofessionella påverkas känslomässigt av att möta människor som har ett självskadebeteende

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

    Författare :Marija Dimitrijevic; Dora Sisarica; [2020]
    Nyckelord :Self-harm; social work; support; collegial support; education; guidance; emotional impact; secondary trauma; Självskadebeteende; socialt arbete; stöd; kollegialt stöd; handledning; utbildning; känslomässig påverkan; sekundär traumatisering;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur yrkesverksamma påverkas känslomässigt av att arbeta med människor som har ett självskadebeteende. Det som undersöks är hur de själva uppfattar att de påverkas samt hur de hanterar sina känslor i möten med dessa människor. Studien är av kvalitativ ansats med en hermeneutisk utgångspunkt. LÄS MER