Sökning: "Dorothea Orems egenvårdsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Dorothea Orems egenvårdsteori.

 1. 1. Erfarenheter av att vara förälder till ett barn med diabetes typ-1 : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Julia Birkebo; Tove Larsson; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 1; Föräldrars erfarenhet; Ansvar; Oro; Förlust;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn och forskning har visat på att diabetes typ 1 drabbar allt fler unga människor. Sjukdomen vänder upp och ner på familjens vardag och innebär att föräldern bevakar barnets blodglukosvärde under dygnets alla timmar. LÄS MER

 2. 2. Att leva med diabetes mellitus typ 1 : Ur unga vuxnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Stefan Lindpalm; Angela Srdic Yackob; [2020]
  Nyckelord :Young adult; Diabetes mellitus type 1; Experience; Living with; Unga vuxna; Diabetes mellitus typ 1; Upplevelse; Leva med;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 klassas idag som ett globalt folkhälsoproblem. Det är en obotlig autoimmun sjukdom som oftast framträder i ung ålder. Det största ansvaret ligger på individen att sköta sin egenvård för att undvika akuta och sena komplikationer. LÄS MER

 3. 3. Egenvård vid bipolär sjukdom - en balansakt : Metaetnografisk studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Anders Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Bipolar disorder; Dorothea Orem´s self-care theory; Experience; Self-care; Meta-Ethnography; Bipolär sjukdom; Dorothea Orems egenvårdsteori; Egenvård; Erfarenhet; Metaetnografi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom orsakar ett stor lidande för individen med återkommande återfall i depression eller hypomani/mani. Omvårdnad som stödjer individen till att aktivt bedriva egenvård kan stärka individen till att bli mer självständig och aktiv i behandlingen av bipolär sjukdom. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar föräldrars beslut att inte vaccinera sina barn : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Joakim Bryngelsson; [2020]
  Nyckelord :Beslutsfattande; Dorothea Orems egenvårdsteori; Faktorer; Föräldrar; Misstro tveksamhet till vaccin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vaccin anses vara den mest kostnadseffektiva och slagkraftiga interventionen för att undvika spridning av sjukdomar. Ca 1,5 miljoner dödsfall skulle årligen kunna undvikas om den globala vaccinationstäckningen ökade. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av urininkontinens : - En litteraturöversikt med syfte att belysa bäckenbottenträning som egenvårdsbehandling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jane Josefsson; Fredrik Wiklund; [2019]
  Nyckelord :Egenvård; bäckenbottenträning; sjuksköterskans roll; upplevelser; urininkontinens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urininkontinens påverkar individens hälsa och välmående. Sjuksköterskansbetydelse för att identifiera patienter med urininkontinens, och påbörja rättutredning/behandling, är avgörande. Dorothea Orems egenvårdsteori ger en grund tillförståelsen av egenvårdsbehov, för att uppnå hälsa. LÄS MER