Sökning: "Douglas Jakobsen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Douglas Jakobsen.

  1. 1. Intelligence in Football: Conceptualizations, Developmental Methodologies and Behaviors

    Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Douglas Jakobsen; [2020]
    Nyckelord :football intelligence; game intelligence; cognition in football; soccer intelligence; tränarlänkfotboll;

    Sammanfattning : Aim: In elite football (also known as soccer), practitioners are in constant pursuit of understanding essential performance parameters and how they can be developed. As every executed football action is governed by a decision, a player’s ability to make intelligent decisions during play is vitally important for success. LÄS MER