Sökning: "Douglas Modin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Douglas Modin.

  1. 1. Fallstudie om strategier för riskminimering vid utrullning av ERP-system

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

    Författare :Amed Reza; Douglas Modin; [2022]
    Nyckelord :ERP; ERP-system; affärssystem; systemimplementering; risk; riskhantering; förändringsledning;

    Sammanfattning : ERP-system kan vara väldigt komplexa att implementera i organisationer. Det är en utmaning som funnits med sedan lång tid tillbaka, där ERP-implementeringar misslyckas delvis på grund av bristande strategier. Teknologin utvecklas och därmed måste organisationerna hänga med i den utvecklingen när det gäller system. LÄS MER