Sökning: "Douglas Rönnberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Douglas Rönnberg.

  1. 1. Måltidsmiljöns betydelse på omvårdnadsboenden : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Rasmus Bernhardsson; Douglas Rönnberg; [2016]
    Nyckelord :Environment; meal; impact; nutritional status; Miljö; måltid; omgivning; påverkan; nutritionsstatus;

    Sammanfattning : Bakgrund: En tredjedel av Sveriges befolkning över 70 år ligger i farozonen för att drabbas av undernäring. Detta riskerar inte bara deras hälsa utan även att sänka deras livskvalité.     Syfte: Att undersöka måltidsmiljöns påverkan på nutritionsstatus hos personer som bor på omvårdnadsboenden.   Metod: Litteraturstudie. LÄS MER