Sökning: "Doulas"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Doulas.

 1. 1. COMMUNICATION CHALLENGES AND USE OF TECHNOLOGY BETWEEN IMMIGRANT MOTHERS AND NURSES IN CHILD HEALTH CENTERS IN SWEDEN (Nurses and Doulas’ perspectives)

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Rocío Rodríguez Pozo; [2019-08-07]
  Nyckelord :Communication; Culture; Immigration; Language; Technology; Mothers; Nurses; Doulas; Swedish Child Health Centers;

  Sammanfattning : The aim of this project is to describe and to analyze the perceived communication challenges and cultural differences (from nurses and doulas' points of view) in meetings between Swedish nurses and immigrant mothers in Swedish Child Health Centers (CHC) from dense immigrant areas. A special focus is put on the use of technology for managing their communication. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av förlossningsrummet – ur icke svensktalande kvinnors perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Lisa Wibeck Axelsson; [2017-07-03]
  Nyckelord :Förlossningsrum; platsen att föda; erfarenhet; upplevelse;

  Sammanfattning : Background:In some parts of the world women have a choice where to give birth and their birth setting. Birth can take place either at hospital, other birth setting or at home. In Sweden today, women have few options to choose their birth location and how this place is designed. LÄS MER

 3. 3. ”Jag försöker att vara som en syster för dem” : Kulturdoulans erfarenheter av att möta nyanlända kvinnor före, under och efter förlossning

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Lisa Zingmark; Anna-Sara Holmqvist; [2017]
  Nyckelord :Cultural doula; midwife; doula; communication; childbirth; support; Kulturdoula; barnmorska; doula; kommunikation; förlossning; stöd;

  Sammanfattning : Syfte: Att belysa kulturdoulans erfarenheter av att möta nyanlända kvinnor före, under och efter förlossning. Design: En kvalitativ metod med induktiv ansats användes. Data insamlades genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Omgivning: Kvinnokliniken i en stad i norra Sverige. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskans upplevelse av en doulas närvaro under förlossning

  Magister-uppsats,

  Författare :Nimmi Domgren; [2014-01-27]
  Nyckelord :doula; stöd; barnmorska; upplevelse; doula; support; midwife; experience;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att ge stöd är en central roll i barnmorskans yrke. Kvinnan kan välja att ha sin partner, vän, släkting eller en utomstående person med under förlossningen som ett stöd. Att välja att ha med sig en doula till förlossningen har under årens lopp ökat. LÄS MER