Sökning: "Downs syndrom specialpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Downs syndrom specialpedagogik.

 1. 1. Skolmiljöns betydelse för inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Ingegerd Andersson; [2015]
  Nyckelord :skolmiljö; inkludering; rumslig inkludering; social inkludering; pedagogisk inkludering; funktionsnedsättning; autismspektrumtillstånd; Downs syndrom; koncentrationssvårigheter; specialpedagogik; deltagande tekniker.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker fyra grundskole - och grundsärskoleelevers upplevelser av den egna skolmiljön i en inkluderande verksamhet. Studien är baserad på kvalitativa undersökningsmetoder som deltagande tekniker, observationer och samtal. En analys av materialet har gjorts utifrån rumslig, social och didaktisk aspekt av inkludering. LÄS MER

 2. 2. "Det är ju själva livet". En studie om kommunikation och delaktighet för barn med Downs syndrom i förskolan ur ett föräldraperspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Marlene Green; [2013-02-21]
  Nyckelord :kommunikation; delaktighet; Downs syndrom; förskola; föräldraperspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur föräldrar till barn med Downs syndrom uppfattar verksamheten i förskolan för sitt barn vad det gäller barnets möjlighet och rätt till kommunikation och delaktighet. Följande frågeställningar ska precisera syftet: Hur uppfattar föräldrarna verksamheten i förskolan avseende barnets möjlighet till kommunikation med pedagoger och barn på förskolan? Hur uppfattar föräldrarna verksamheten i förskolan avseende barnets möjlighet till delaktighet i förskolans aktiviteter? Hur skulle föräldrarna önska att det såg ut? Vad innebär begreppen kommunikation och delaktighet för föräldrarna?Teori: Studiens teoretiska utgångspunkt har inspirerats av fenomenografi och därmed andra ordningens perspektiv via föräldrars berättelser om fenomenen kommunikation och delaktighet. LÄS MER

 3. 3. Skype i hem- och skolmiljö - En fallstudie om Skypekommunikation mellan ett barn med Downs syndrom och hans familjemedlemmar

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ljiljana Milic Pavlovic; [2012]
  Nyckelord :Downs syndrom; funktionsnedsättning; iPad; Skype; specialpedagogik; videokommunikation; videoobservation; träningsskola;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Milic Pavlovic, Ljiljana (2012). Skype i hem och skolmiljö. En fallstudie om Skypekommunikation mellan ett barn med Downs syndrom och hans familjemedlemmar. (Skype at home and in school environment. LÄS MER

 4. 4. Vilka arbetssätt använder några pedagoger på förskolan och särskolan för att språkträna barn med Downs syndrom?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :My Sanner; Karin Arvidsson; [2011]
  Nyckelord :Downs syndrom; förskola; intervju; specialpedagogik; språkinlärning; särskola.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ge exempel på hur några pedagoger och lärare arbetar med språkinlärning med barn med Downs syndrom på fyra utvalda förskolor respektive fyra särskolor. Metoden vi har använt oss av i denna studie är intervju. LÄS MER

 5. 5. "Man vågar inte dö”Upplevelse av vardagen beskrivna av föräldrar till barn med autism

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Margareta Jablonska; [2010]
  Nyckelord :Asperger syndrom; autism; autismspektrum; föräldrar; kris;

  Sammanfattning : ABSTRACT Margareta Jablonska (2009). ”Man vågar inte dö”. En kvalitativ undersökning om föräldrar till barn med autism, upplevelse av vardagen. ("We dare not die. LÄS MER