Sökning: "Draft Common Frame of Reference DCFR"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Draft Common Frame of Reference DCFR.

 1. 1. Lojalitetsplikten i svensk avtalsrätt - En rättsvetenskaplig studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Klara Thorin; [2019]
  Nyckelord :lojalitetsplikt; Bona fides; internationell civilrätt UNIDROIT principles of international Commercial Contracts UNIDROIT ; Draft Common Frame of Reference DCFR ; harmoniseringssträvan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The contractual principle of loyalty exists in Swedish contract law and protects the contracting parties. The principle has its roots in Roman law, and in its expression bona fides, which can be concluded as equivalence and honesty. LÄS MER

 2. 2. Befogad tillit och fullmaktskompetens - Vilken relevans har tredje parts uppfattning i svensk fullmaktsrätt?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jacob Thulesius; [2016]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; civilrätt; komparativ rätt; fullmakt; fullmaktsrätt; representationsrätt; befogad tillit; tillitsfullmakt; agency law; DCFR; NJA 2014 s. 684; viljeförklaring; avtalsrätt; viljeprincipen; tillitsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Fullmaktsrätten som rättsområde behandlar situationen då en representant (fullmäktige) rättshandlar med en tredje part för en principals (fullmaktsgivares) räkning och i principalens namn. Genom att representanten rättshandlar inom sin fullmaktskompetens blir principalen direkt avtalsbunden med tredje parten. LÄS MER

 3. 3. Lojalitetsplikten och Draft Common Frame of Reference - Europeiska akademikers inverkan på svensk avtalsrätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Albin Hellberg; [2016]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Lojalitetsplikt; Lojalitetsprincipen; DCFR; Draft Common Frame of reference; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lojalitetsplikten är en rättsprincip inom framför allt avtalsrätten som i stort innebär att en part i viss utsträckning även ska tillvarata sin motparts intressen så att denne inte lider skada. Lojalitetsplikten gäller både före, under och efter avtalsförhållandet, men vilka rättsföljder som följer när en part inte uppfyller lojalitetsplikten är oklart och beror på olika faktorer, som till exempel vilken typ av avtal det handlar om, hur långvarigt avtalsförhållandet är och har varit samt övriga omständigheter. LÄS MER

 4. 4. Fordran vid överbetalning? Civilrättsliga konsekvenser av felaktiga antaganden om mervärdesskattesatser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Clara Nettelbladt; [2015]
  Nyckelord :Civilrätt; Förmögenhetsrätt; Fordringsrätt; Skatterätt; Mervärdesskatt; Condictio indebiti; Obehörig vinst; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En dom från EU-domstolen meddelad 2010 och Skatteverkets efterföljande tolkning av denna dom har inneburit att mervärdesskattesatsen för framställning av tryckta produkter i vissa fall har sänkts från 25 procent till 6 procent med rättsverkan bakåt i tiden. Rättsläget har givit upphov till ett stort antal omprövningar. LÄS MER

 5. 5. Avtalstolkning, juridik eller sunt förnuft? : -en studie i svensk tolkningslära i ljuset av DCFR

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofie Salander; Eric soroosh Parsa; [2015]
  Nyckelord :Avtalstolkning; DCFR;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att identifiera hur avtal tolkas enligt svensk rätt och om det går att identifiera några mönster i tolkningsverksamheten. Det undersöks hur den svenska tolkningsläran överensstämmer med tolkningsreglerna i Draft Common Frame of Reference (DCFR). LÄS MER