Sökning: "Drag av autism"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Drag av autism.

 1. 1. Med Autismspektrumtillstånd 
i skolan 2018 : Om lärares förutsättningar och elevers behov av anpassningar i skolan, för att utifrån Lgr11 få likvärdig undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Karolina Johnér Bodesand; [2018]
  Nyckelord :Autism; ramfaktorer; inkludering; motivation; värdegrund;

  Sammanfattning : Färska studier visar på att elevantalet med diagnoser inom AST, som ADHD, ADD, tvångssyndrom, ångest m m, ökar. Hur klarar lärarna, utifrån kunskap, värdegrund och resurser, att undervisa i en skola som fungerar för alla? Finns det anpassningar skolan kan göra som skulle underlätta för alla elever och samtidigt gynna elever med AST? I den här studien har jag tagit avstamp i forskning kring elever, barn och ungdomar, med autism eller med autistiska drag. LÄS MER

 2. 2. Att designa en produkt för vuxna med ADHD och/eller autismspektrumtillstånd

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system; Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Elin Gawell; Maria Hedvall; [2016]
  Nyckelord :AST; ADHD; NPF; autismspektrumtillstånd; produktutveckling; design;

  Sammanfattning : Att leva som vuxen med diagnosen attention deficit hyperactivity disorder, ADHD, och/eller autismspektrumtillstånd, AST, kan vara en utmaning i vardagen. För att kunna hjälpa dem i deras vardag har därför ett produktkoncept tagits fram som löser ett vardagligt problem. LÄS MER

 3. 3. Språklig framställning av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i skönlitteratur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Eriksson Matilda; [2016]
  Nyckelord :autism; asperger; skönlitteratur; framställning; språk; kommunikation; socialkonstruktivism; stigma;

  Sammanfattning : Denna uppsats ser närmare på hur neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom autism och Aspergers syndrom framställs språkligt i skönlitteratur. Tillvägagångssättet har varit att läsa hela böcker, och med utgångspunkt i frågor baserade på tidigare forskning se om språkliga drag eller mönster kännetecknande för diagnoserna i någon mån kan noteras. LÄS MER

 4. 4. En skola för Alice del 2 : En beskrivande longitudinell observationsstudie om inkludering i praktiken

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Sara Sjödin; [2014]
  Nyckelord :Asperger. Autism. Fenomenologi. Hermeneutik. Inkludering. Integrering. Kategoriskt perspektiv. Relationellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med föreliggande arbete är att utifrån en fenomenologisk ansats visa en bild av hur livet i grundskolan, vid olika tidpunkter, kan te sig för en elev med högfungerande autism. Hur upplever hon sig själv och sin situation i skolan vid de olika tillfällena och hur förändras hennes upplevelse i ett longitudinellt perspektiv?     Hur förstår och uttrycker Alice sig själv och sin identitet?    Hur hanterar och förstår Alice sin situation i skolan?    Hur relaterar hon till och kommunicerar med andra?    Hur förstår och förklarar hon sina problem?    Hur förstår och påverkas hon av skolans berättelse om henne? För att besvara syftets frågeställningar har jag utfört ostrukturerade observationer samt informella samtal med eleven vid tre olika tillfällen under hennes grundskoletid. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadslärares erfarenheter av att stödja elever med autismspektrum ur ett empatiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Kari Mårtensson; Camilla Lindén; [2012]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; empati; vård- och omsorg;

  Sammanfattning : Som blivande yrkeslärare inom vård- och omsorg upplever vi att en empatisk förmåga hos vårdaren är en viktig grund i vård- och omsorgsarbetet för att kunna tillfredsställa vårdtagares behov. Med den erfarenhet och kunskap vi hade då vi inledde studien trodde vi att det kunde finnas svårigheter för personer med högfungerande autismspektrumtillstånd eller autistiska drag att bli inkännande personal inom vård- och omsorg. LÄS MER