Sökning: "Dragica Pamucina"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dragica Pamucina.

  1. 1. Fostercare a effort for children. Familjehemsvård en insats för barnen

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Dragica Pamucina; [2013]
    Nyckelord :children in fostercare; fostercare; fosterchildren; fosterhome; fosterparents;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka socialtjänstens tillvägagångssätt för att ta reda på och försäkra sig om att familjehemmen utför ett bra arbete. Metoden för undersökningen var kvalitativ och intervjuerna bestod av tre socialsekreterare och två familjehems par, i två olika kommuner. LÄS MER