Sökning: "Dragomir Veselinov Petrov"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dragomir Veselinov Petrov.

  1. 1. Gränslösa Premier

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Casper Bergh; Dragomir Veselinov Petrov; Per Pertoft; [2019]
    Nyckelord :Business and Economics;

    Sammanfattning : Examensarbetets titel: Gränslösa Budpremier Seminariedatum: 17-januari- 2019 Ämne/Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Casper Bergh, Dragomir Petrov, Per Pertoft Handledare: Anamaria Cociorva Nyckelord: Budpremie; Gränsöverskridande; Företagsförvärv, Storbritannien, Multiple regression Syfte: Syftet med studien är att undersöka eventuella skillnader i budpremien mellan inhemska och gränsöverskridande förvärv. Vidare ämnar studien undersöka vad som driver denna potentiella skillnad med hjälp av ytterligare två variabler specifikt för gränsöverskridande förvärv. LÄS MER