Sökning: "Drama as a method"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden Drama as a method.

 1. 1. Patienters upplevelser av att leva med svårläkta bensår : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Tugce Erol; Sofia Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Leg Wounds; Suffering; Nurse Attendance; The relationship between patient and nurse; Emotional and physical factors; Bensår; Lidande; Sjuksköterskans bemötande; Vårdrelationen; Emotionella och fysiska faktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bensår är ett vanligt förekommande problem i samhället. Ett bensår definieras som förlust av hud under knäet, på benet eller foten. Ett sår är inte en sjukdom utan ett symtom. Det finns flera olika typer av sår, definitionen av bensår är att det ska vara ett sår på ben eller fötter som inte har läkt inom sex veckor. LÄS MER

 2. 2. Directional edge detection by the gradient method applied to linear and non-linear edges

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Mohammed Al-Dory; [2020]
  Nyckelord :Edge detection; Gradient; Image processing; Computer vision; Circular convolution; Transform methods; Applied mathematics; Kantdetektering; Gradient; Bildbehandling; Datorseende; Cirkulär faltning; Transformmetoder; Tillämpad matematik;

  Sammanfattning : When we humans look at images, especially paintings, we are usually interested in the sense of art and what we regard as “beauty”. This may include colour harmony, fantasy, realism, expression, drama, ordered chaos, contemplative aspects, etc. LÄS MER

 3. 3. DEALING WITH DRAMA : A Qualitative Study on Workplace Friendship Deterioration

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Menal Suliman; Jenny Uneby; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Relationships are an essential factor for wellbeing. To create and maintain relationships is also a crucial part of many jobs. These relationships sometimes develop into friendships, which often have been viewed as positive for performance and wellbeing at the workplace. LÄS MER

 4. 4. Tolerans – Quantum Satis : En autoetnografisk utblick från en upptäcktsresande lärare genom ett hermeneutiskt anslag

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Marie Umerkajeff; [2019]
  Nyckelord :tolerance; erasmus; erasmus ; empathy; pedagogy; drama; theatre; drama didactic; practical knowledge; tolerans; erasmus; erasmus ; empati; pedagogik; drama; teater; dramadidaktik; praktisk kunskap;

  Sammanfattning : To Make the Complexity of Tolerance Visible. An overall purpose of this essay is to study the development of the term “tolerance”. I carry out a conceptual research and a historical background to this and I also try its significance towards certain experiences as a teacher. LÄS MER

 5. 5. Teater i det museala rummet : En jämförande analys av arbetet med dramapedagogiska metoder i England och Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Sarah Kipker; [2019]
  Nyckelord :Drama in education; Museum Education; Theatre; Drama; Performance; Museum Theatre; pedagogiskt drama; museipedagogik; teater; dramatik; performance;

  Sammanfattning : Theatres and museums share many similarities with each other. Therefore, it can be beneficial for museums to use the potential that performance and museum theatre can provide. The aim of this analysis is to gain a better understanding for museums’ reasons to use drama as an educational method and the different forms of drama that are being used. LÄS MER