Sökning: "Drama och läsning"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Drama och läsning.

 1. 1. ”Can we dramatize it? Please!” : Drama som motivation i skönlitterärt läsande i SVA

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Martina Lotun; [2021]
  Nyckelord :Swedish as a second language; SLA; drama as a motivational tool; drama; fiction; drama in reading of fiction; reading; svenska som andraspråk; motivation; drama som pedagogiskt verktyg; drama; skönlitteratur; skönlitterärt läsande;

  Sammanfattning : Motivation spelar en betydande roll för hur inläraren lyckas tillägna sig ett andraspråk, då processen är tidskrävande och fordrar elevens fortsatta engagemang (Gass & Selinker, 2008, s. 426). I ämnet svenska som andraspråk ska, enligt Skolverket, läsning och analys av skönlitteratur ingå (Skolverket, 2011, s. 2). LÄS MER

 2. 2. En fallstudie av läsförståelsearbete i Rwanda

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Magdalena Hedenborg; [2020]
  Nyckelord :Estetiska lärprocesser; Förförståelse; Inkludering; Läsförståelse; Rwanda;

  Sammanfattning : AbstractHedenborg, Magdalena (2020). En fallstudie av läsförståelsearbete i Rwanda. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Språkliga föreställningsvärldar : Ett utvecklingsinriktat arbete om berättelser och språkutveckling med drama som verktyg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Therese Fredriksson; Annica Elfstrand; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På vår skola önskades det mer aktiviteter med drama och det fanns en avsaknad av berättelser och språkutvecklande aktiviteter. Vi valde att sammanföra berättelser och språkutvecklande aktiviteter genom att använda drama som verktyg till att utveckla elevernas språkliga uttryck. LÄS MER

 4. 4. Förgänglighetstematiken i Kristina Lugns lyrik respektive dramatik

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Pontus Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Kristina Lugn; förgänglighet; genre; genericitet; lyrik; dramatik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur förgänglighetstematiken tar sig uttryck i Kristina Lugns lyrik respektive dramatik. Jag analyserar en diktsamling och ett drama: Hej då, ha det så bra!från 2003, respektive Nattorienterarnafrån 1998. LÄS MER

 5. 5. Läsningens gestalt: Ett utvecklingsarbete om att främja estetisk läsning i litteraturundervisning genom drama och gruppsamtal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linnea Linnerborg; Freja Brons; [2018]
  Nyckelord :Estetisk läsning; Läsarter; Litteraturundervisning; Litteraturreception; Litteratursamtal; Kunskap i handling; Responstexter; Svenskundervisning; Drama; Gestaltning;

  Sammanfattning : Detta utvecklingsarbete tog avstamp i diskussionen om hur litteraturundervisning i svensk skola bör utformas mot bakgrund av samtidens forskningsrön och diskussioner om elevers sjunkande läsförmåga och läsintresse. Vi identifierade den estetiska läsarten som en potentiellt fundamental faktor för att göra litteraturundervisning meningsfull. LÄS MER