Sökning: "Dramapedagogik ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Dramapedagogik ledarskap.

 1. 1. "Driva och stanna" : Fokusgruppsamtal med dramapedagoger om att kombinera ett dramapedagogiskt ledarskap med ett regissörskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Callmer; Frida Söderlind; [2014]
  Nyckelord :Dramapedagogik; dramapedagogiskt ledarskap; regissör; regissörskap; regi; teaterproduktion; föreställningsarbete; fokussamtal; föreställningskarta;

  Sammanfattning : Syftet var att beskriva, förstå och kritiskt analysera tre dramapedagogers beskrivna upplevelser av att kombinera ett dramapedagogiskt ledarskap med ett regissörskap. Genom fokusgruppsamtal framkom upplevelser av att arbetet som dramapedagog och regissör innebär att leda två parallella processer, dels en med fokus på gruppens utveckling och dels en som ska mynna ut i en konstnärlig produkt. LÄS MER

 2. 2. Kan vi leka en saga nu?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Åsa Thorsén Mogensen; Eva Wendel; [2013]
  Nyckelord :berättande; dramapedagogik; gestaltning; förskola; utvecklingspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka lärprocesser kring berättande och gestaltning i förskolan. Den genomförs då vi upplever ett behov av fördjupad kunskap inom området. Vi anser att de estetiska lärprocesserna är viktiga och önskar föra in mer av berättande och gestaltning i den ordinarie verksamheten i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap för teaterproduktion : hur kan ett bra ledarskap vid slutskeden av en skolteaterproduktion på gymnasienivå med konstnärlig ambition beskrivas och förstås?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Pouya Golrou; [2012]
  Nyckelord :Dramapedagogik; Teater; Gymnasiet; Pedagogiskt ledarskap; Ledarskap i smågrupper; Fallstudie;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker frågeställningen Hur kan ett bra ledarskap vid slutskeden av en skolteaterproduktion på gymnasienivå med konstnärlig ambition beskrivas och förstås?  Forskningen sker utifrån en hermeneutisk ansats. Fallstudie används som metod och empirin består av informella intervjuer och videoobservationer. LÄS MER

 4. 4. Dramapedagogiska verktyg i undervisningen - en väg till kunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emmelie Olsson; Emily Persson; [2011]
  Nyckelord :pedagogiskt drama; dramapedagogik; dramapedagogiska verktyg; John Dewey; Howard Gardner; lärarroll och ledarskap; varierad undervisning med kroppen som metod; tryggare grupper; ett lustfyllt lärande; learning by doing;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vad sex lärare menar att pedagogiskt drama tillför i deras undervisning samt undersöka vad dramapedagogiken kan bidra med i elevernas kunskapsinhämtning. Vi har undersökt detta med hjälp av fyra frågeställningar: Vilka dramapedagogiska verktyg använder informanterna i sin undervisning? I vilket syfte använder informanterna pedagogiskt drama? Vad har utbildningen i pedagogiskt drama tillfört deras lärarroll? Hur upplever informanterna att eleverna påverkas av pedagogiskt drama? Undersökningen är kvalitativ och bygger på sex frågeformulär. LÄS MER

 5. 5. Dynamisk pedagogik och Dramapedagogik :  en komparativ undersökning av två pedagogiska inriktningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Petronella Borseman; Malin Stintzing; [2010]
  Nyckelord :Dynamisk pedagogik; Dramapedagogik;

  Sammanfattning : Borseman, P & Stintzing, M. (2010). Dramapedagogik och Dynamisk pedagogik. En komparativ undersökning av två pedagogiska inriktningar. LÄS MER