Sökning: "Dramapedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade ordet Dramapedagogik.

 1. 1. Sinnenas Dramapedagogik : Aktionsforskning om drama inom estetisk verksamhet i Grundsärskolans träningsklass

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Eva von Hofsten; [2021]
  Nyckelord :Dramapedagogik; estetisk verksamhet; funktionsnedsättning; grundsärskola; sinnesstimulering; träningsklass.;

  Sammanfattning : Den här studien grundar sig på en problemformulering om att det finns en brist på metoder för att göra det möjligt för träningsskolans elever att meningsfullt delta i dramaundervisning. Genom metoden deltagande aktionsforskning har studien velat undersöka vilka metoder som kan användas och hur dessa kan introduceras. LÄS MER

 2. 2. Dramapedagogens roll i en medskapande process med barn : En reflekterande studie om pedagogens roll i barns delaktighet i ett skapande teaterprojekt

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Lova Lundin; [2021]
  Nyckelord :co-creators; children; educational drama; the role of the pedagogue; creating through play; Dramapedagogik; medskapande; medskapare; pedagogens roll; skapa genom lek;

  Sammanfattning : This study is based on a theatre project which was carried through in spring 2020. The purpose of the study is to examine the role of the pedagogue in making the children co-creators in the production of the performance. The study is made in a drama pedagogical context, based on the art pedagogical perspective. LÄS MER

 3. 3. Där skoven skaver : En intervjustudie om publikens upplevda kunskapsinhämtning genom teater

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Ingebjørg Borg Pedersen; [2021]
  Nyckelord :Dramapedagogik; teater; dramapedagogiskt efterarbete; bipolaritet; psykisk ohälsa; anhöriga; publik;

  Sammanfattning : Dennas uppsatsen är en del av kandidatprogrammet i estetiska ämnens didaktik drama/teater, närmare bestämt kursen Självständigt arbete - kandidatuppsats i Drama/teater. Uppsatsen befinner sig inom det dramapedagogiska forskningsfältet och kan placeras inom det Sternudd (2000) definierar som det konstpedagogiska perspektivet (se sida3). LÄS MER

 4. 4. ”Det är som livet” : Elevers upplevelser av dramapedagogisk sfi-undervisning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Tone Grönlund; [2020]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; andraspråksundervisning; drama; dramapedagogik; sfi; elevperspektiv;

  Sammanfattning : En pedagogisk metod som på vissa håll förekommer i sfi-undervisning är dramapedagogik. Syftet med studien är att undersöka elevers upplevelser av dramapedagogisk sfi-undervisning. Materialet har inhämtats genom fokusgruppsamtal. Transkriptionerna har analyserats till innehåll och sekventiell organisering. LÄS MER

 5. 5. Att ljussätta mellanrummen - föreställningar om dramapedagogik och elevers meningsskapande

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jessica Droppe; [2020]
  Nyckelord :Dramapedagogik; Fiktion; Narrativ; aktörs-nätverks teorin; grundskola;

  Sammanfattning : SammanfattningStudiens syfte är att undersöka föreställningar om dramapedagogik ur ett elevperspektiv i en svensk grundskola. En dramapedagog och elever i sjuårsåldern har observerats och intervjuats. LÄS MER