Sökning: "Dramaturgi"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade ordet Dramaturgi.

 1. 1. Hem, äktenskap och andra faror i Aurora Ljungstedts Hin Ondes hus (1853) : En studie av romanens kopplingar till female gothic

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Fredrik Back; [2024]
  Nyckelord :Aurora Ljungstedt; Hin Ondes hus; the Gothic; Female Gothic; das Unheimliche; Aurora Ljungstedt; Hin Ondes hus; Gotik; Female Gothic; das Unheimliche;

  Sammanfattning : Hin Ondes hus är Aurora Ljungstedts debutroman från 1853. Tidigare forskning har uppmärksammat romanen som en av Sveriges första och mest renodlade gotiska romaner. Hur ideologiska aspekter såsom genusfrågor kommer till uttryck i texten är dock outforskat till övervägande del. LÄS MER

 2. 2. Hundens dramaturgi : En kvalitativ observationsstudie som undersöker hundens effekt på äldre inom äldrevården

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Ida Olsson; Johannes Ångman; [2024]
  Nyckelord :Elderly; Visiting dog; Retirement home; Goffman; Sence of Coherence; Äldre; Besökshund; Äldreboende; Goffman; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan hund och boende på äldreboende i olika vardagssituationer samt hur relationen mellan hund och äldre på äldreboende påverkar den äldres välbefinnande. Deltagande observationer samt en kompletterande semistrukturerad intervju har använts för att införskaffa data. LÄS MER

 3. 3. Intrycksstyrning inom högskoleutbildning : En studie om intrycksstyrningsstilarnas relation till social önskvärdhet hos universitetsstudenter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Märta Lilja; Daisy Nicholls; [2024]
  Nyckelord :Impression management; Social Desirability; students; university environment; norms; roles; Intrycksstyrning; social önskvärdhet; studenter; universitetsmiljö; normer; roller;

  Sammanfattning : Ett flertal forskare har noterat sambanden mellan intrycksstyrning och social önskvärdhet som växt fram ur Erving Goffmans dramaturgi om människans agerande i sociala kontexter. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur olika intrycksstyrningsstilar används av universitetsstudenter och vilka samband som existerar mellan dessa stilar och den upplevda sociala önskvärdheten. LÄS MER

 4. 4. Politisk kommunikation och sociala medier: TikTok, en politisk arena där popcornätande och öldrickande vinner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Edvin Kenning; Hugo Östlin; [2023]
  Nyckelord :Political communication; rhetoric; personalization; populism; frontstage; backstage; third act; TikTok; Instagram; democracy; Social Sciences;

  Sammanfattning : The study aims to provide insights into political communication on social media, particularly the rise of right-wing populist parties among young voters and their connection to the theories of personification, populism, and dramaturgy. It focuses on how the Moderate Party adapts and structures its communication strategies on TikTok and Instagram in preparation for the 2022 election to engage followers. LÄS MER

 5. 5. När slutar du? : En kvalitativ studie om upplevelserna kring det gränslösa arbetet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anonna Das; [2023]
  Nyckelord :Gränslöst arbete; flexibilitet; gränslöshet; flexibelt arbete; fritid; arbeta hemifrån; distansarbete; Goffman; dramaturgi; roller;

  Sammanfattning : I dagsläget präglas många yrken av att man kan arbeta flexibelt. Att man kan styra sitt arbete själv, att planera, att kontrollera sitt arbete och att kunna arbeta oberoende av tid och plats. Denna studie avser att ta reda på hur människor som arbetar på sådant sätt, balanserar sitt arbetsliv och fritid. LÄS MER