Sökning: "Droger och missbruk"

Visar resultat 21 - 25 av 150 uppsatser innehållade orden Droger och missbruk.

 1. 21. Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende : En kvalitativ studie om vad substitutionsbehandling faktiskt innebär

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maria Säfvenberg; Andreas Lindholm; [2016]
  Nyckelord :Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende; LARO-programmet; substitutionsbehandling; missbruk; beroende;

  Sammanfattning : Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende, förkortat till LARO, innebär att personer som är beroende av opioider blir behandlade med läkemedel för att minska suget efter andra opioider. Socialtjänsten, LARO-programmet samt polisen har alla en roll i denna typ av behandling. Socialtjänsten hjälper patienten att ansöka. LÄS MER

 2. 22. Vuxna personers upplevelser av att leva med missbrukssjukdom med fokus på blandmissbruk : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Heidi Lindberg; Josefin Piltto; [2016]
  Nyckelord :blandmissbruk; droger; kvalitativ; litteraturstudie; missbruk; missbrukssjukdom; upplevelser;

  Sammanfattning : Missbrukssjukdomar är vanligt förekommande runt om i världen och kan ha stor påverkan på personers livssituation. Fördomar hos vårdpersonal kan leda till stigmatisering och försämrad vård. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vuxna personers upplevelser av att leva med missbrukssjukdom, med fokus på blandmissbruk. LÄS MER

 3. 23. Hon har även utvecklat ett intresse för droger och destruktiva miljöer : En kvalitativ textanalys av beslut gällande omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU, analyserat ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emma Corbell; Lina Fröding; [2016]
  Nyckelord :CYPA; immediate care; gender; norms; LVU; omedelbart omhändertagande; genus; normer; kön;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om och i så fall hur motiveringarna bakom beslut gällande omedelbart omhändertagande med stöd av lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), skiljer sig utifrån kön. Syftet med denna studie är också att undersöka vilka likheter och skillnader som finns i de ungas livsbakgrunder, som resulterat i beslut om omedelbara omhändertaganden enligt 6 § LVU. LÄS MER

 4. 24. Missbruk ur ett genusperspektiv : En kvalitativ studie om professionellas syn på skillnader och likheter mellan missbrukande män och kvinnor.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Erika Eklund; Wilma Krook; [2016]
  Nyckelord :Missbruk; riskbruk; beroende; alkohol; narkotika; droger; behandling; skillnader; män; kvinnor; genus; kön; socialt arbete; Sverige;

  Sammanfattning : I Sverige är det vanligt att personer idag både dricker alkohol och använder sig av narkotika. Studiens syfte är att undersöka vilka skillnader och likheter yrkesverksamma inom socialt arbete kan identifiera bland missbrukande män och kvinnor. LÄS MER

 5. 25. Sjuksköterskans attityder och erfarenheter i mötet med personer med alkohol- och drogmissbruk i somatisk vård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Carl Dahlgren; Frida Haraldsson; [2016]
  Nyckelord :Substance abuse; Nurse; Attitude; Experience; Suffer of care; Missbruksproblematik; Sjuksköterska; Attityd; Erfarenheter; Vårdlidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Missbruk av alkohol och droger är ett samhälleligt och globalt problem. År 2012 levde 29 miljoner människor med ett missbruk. I kontakt med vården har personer med missbruksproblematik beskrivit negativa erfarenheter och attityder från sjukvårdspersonal. LÄS MER