Sökning: "Ds 2005:42"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ds 2005:42.

  1. 1. Kontraheringsplikt vid företagsförsäkring - En undersökning av småföretagares rätt till försäkring

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Sofia Nordberg; [2018]
    Nyckelord :försäkringsrätt; kontraheringsplikt; småföretagare; Ds 2005:42; företagsförsäkring; insurance law; duty to contract; Law and Political Science;

    Sammanfattning : A duty to contract involves an obligation to enter into an agreement, and there-fore constitutes an exception from the principle of contractual freedom. A duty to contract exists in the Insurance Contracts Act and stipulates an obligation for insurance companies to enter into an agreement with an individual who wants to acquire a consumer- or personal insurance, unless there are special reasons precedent to refuse such insurance. LÄS MER