Sökning: "Dublinförordningen"

Visar resultat 16 - 20 av 41 uppsatser innehållade ordet Dublinförordningen.

 1. 16. Dublinförordningen i flyktingkris - en livsviktig reformering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Olsson; [2016]
  Nyckelord :Folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker EU-kommissionens förslag om en reformering av Dublinförordningen och förslagets förenlighet med FN:s Flyktingkonvention från 1951. EU-kommissionen har uppmärksammat att dagens gällande system, med Dublinförordningen i framkant, inte är hållbart i krissituationer som den vi befinner oss i idag. LÄS MER

 2. 17. Människosmuggling av humanitära skäl

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Moa Friberg; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar frågan om det i svensk rätt finns ett humanitärt undantag från straffbarheten vid människosmuggling och organiserande av människosmuggling. Att något sådant undantag skulle finnas stöds inte av bestämmelsernas ordalydelse men däremot av vissa uttalanden i förarbeten och praxis. LÄS MER

 3. 18. Principen om non-refoulement, Europakonventionen och Dublinförordningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Azar Nikbakht; [2015]
  Nyckelord :Folkrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 19. Challenging the principle of solidarity in the Common European Asylum System - Towards a more comprehensive approach to sharing asylum responsibilities

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nicole Ohlsson; [2015]
  Nyckelord :article 80 TFEU; solidarity; CEAS; Dublin regulation; resettlement; asylum; migration law; refugee law; public international law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats berör solidaritet och rättvis ansvarsfördelning på asylområdet inom EU, principer som fastslås i artikel 80 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Solidaritetsprincipen är ämnad att genomsyra asyl-, immigrations- och gränspolitiken inom EU, men en definition eller innebörd av principen har aldrig fastslagits eller antagits. LÄS MER

 5. 20. Omfattningen av Migrationsverkets utredningsansvar i Dublinärenden : När det ömsesidiga förtroendet ifrågasätts

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrika Källström; [2015]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Migrationsrätt; Dublinförordningen; EU; EKMR; Migrationsverket; Utredningsansvar;

  Sammanfattning : Migrationsverket har som ansvarig förvaltningsmyndighet huvudansvaret för genomförandet av Dublinförordningen i svensk rätt. Dublinförordningen ingår i EU:s gemensamma asylsystem, Common European Asylum System (CEAS) och syftar till att fördela och effektivt hantera de asylansökningar som lämnas in i EU:s medlemsstater. LÄS MER