Sökning: "Dugout canoe"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dugout canoe.

  1. 1. En resa över havet : en studie av stockbåtens användning inom Erteböllekulturen med ett fokus på Tybrind Vig och Stralsund

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

    Författare :Håkan Bengtsson; [2018]
    Nyckelord :Log-boat; Dugout canoe; Stone age; Mesolithic; Ertebölle culture; Paddle; Baltic sea;

    Sammanfattning : Log-boats within the Ertebölle culture have had a broad use in the society. From social usesas transport and communication devises to economical uses within hunting and fishing. Thelog-boats have been quite large, larger than log-boats in later periods. LÄS MER