Sökning: "Dygd"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet Dygd.

 1. 1. Hopp som dygd och kraft. : En innehållsanalys av hur hopp förmedlas i uppbyggelselitteratur skriven i Sverige respektive Sydafrika.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Sofia Oreland; [2020]
  Nyckelord :hopp; interkulturell teologi; teoriutveckling; Sverige; Sydafrika; uppbyggelselitteratur;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet i denna uppsats har varit att undersöka hur författare på 2010-talet från en ekumenisk huvudfåra i Sverige och Sydafrika förmedlar hopp till sina läsare. Utifrån två delvis kompletterande teorier om kristet hopp har jag format en teoretisk modell om ansvarsfullt hopp som tillsammans med frågeställningar utgjort ett analysredskap i läsningen av mitt källmaterial. LÄS MER

 2. 2. The Core-based Worldview model

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Edwin Oldfield; [2019]
  Nyckelord :Worldview; ethics; model; worldview-model; worldview model; worldview; method of worldviews; Religion; Christianity; Hinduism; Islam; Philosophy; Kierkegaard; Nietzsche; Philosophy of Religion; Edwin; Oldfield; Worldview differentiation; Purusartha; Belief; Representationism; Interpretationism; Dispositonalism; Virtue; Världsbild; Livsåskådning; Tros- och livsåskådningsvetenskap; Religionsfilosofi; etik; filosofi; Edwin; Oldfield; Kierkegaard; Nietzsche; Purusartha; Världsbildsdifferentiering; Tro; Representationism; Interpretationism; Dispositionalism; Dygd;

  Sammanfattning : This essay starts at the proposition that there is not yet a satisfying way to differentiate between different worldviews. Although many attempts have been made, they fail in ways that are difficult to pinpoint. LÄS MER

 3. 3. Social Media and the Virtues : Could social media be an obstacle to an individual’s ultimate happiness?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Emma Rosén; [2019]
  Nyckelord :Aristotle; Social Media; Happiness; Eudaimonia; Wellbeing; Ethics; Nicomachean Ethics; Virtues; Virtue Ethics; Aristoteles; Sociala Media; Lycka; Välmående; Etik; Dygdetik;

  Sammanfattning : The work is a theory application thesis specifically applying Aristotle’s virtue ethicsto evaluate and discuss the potential implications that social media pose on the individual’s potential to achieve happiness as it is understood through the virtue ethics. It includes a close discussion of the virtues temperance and friendship, as well as empirical studies on the subjectand critical discussion incorporating the Aristotelian theory. LÄS MER

 4. 4. Tolerans – Quantum Satis : En autoetnografisk utblick från en upptäcktsresande lärare genom ett hermeneutiskt anslag

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Marie Umerkajeff; [2019]
  Nyckelord :tolerance; erasmus; erasmus ; empathy; pedagogy; drama; theatre; drama didactic; practical knowledge; tolerans; erasmus; erasmus ; empati; pedagogik; drama; teater; dramadidaktik; praktisk kunskap;

  Sammanfattning : To Make the Complexity of Tolerance Visible. An overall purpose of this essay is to study the development of the term “tolerance”. I carry out a conceptual research and a historical background to this and I also try its significance towards certain experiences as a teacher. LÄS MER

 5. 5. Dygdens förändring - förändringens dygd : En komparativ studie i avbildandet av dygd i medeltidens och renässansens Italien

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Virtue; vice; Giotto; Raphael; Scrovegni chapel; Stanza della segnatura; medieval; Middle Ages; Renaissance; Italy;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine and compare how virtue was depicted in the visual arts in medieval and renaissance Italy: why it was depicted this way; how the depiction of virtues may have differed between the two periods and, if so, what caused it to change. The essay first examines and analyses the history of virtue, beginning in classical antiquity, and the evolution of virtue through the Middle Ages and the virtues’ role in society and art. LÄS MER