Sökning: "Dynamiska"

Visar resultat 1 - 5 av 981 uppsatser innehållade ordet Dynamiska.

 1. 1. Skillnad i dynamisk stabilitet mellan ett skadat och ett friskt knä : Analys av samband mellan mätmetoder som undersöker knästabilitet.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Söderlund Anton; Berg Kevin; [2021]
  Nyckelord :knäskada; dynamisk stabilitet; rörelsesensorer; enbenshopp; landning;

  Sammanfattning : Introduktion: Tidigare studier har visat på att knäledens stabilitet under statiska förhållanden inte stämmer överens med stabilitet vid funktionella tester. Rörelsesensorer har förmågan att via funktionella tester mäta den dynamiska stabiliteten i knäleden, något som på sikt kan ge fysioterapeuter ett smidigt och lättanvänt verktyg i att upptäcka nedsatt dynamisk stabilitet. LÄS MER

 2. 2. Självständiga riktningar mot gemensamma mål

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Eklund; Agnes Thell; Vera Rönngard; Rebecca Hemzelius Fransson; [2021]
  Nyckelord :Dynamic capabilities; Process; Position; Path; Competitive Advantage; Multidivisional structure; Bonnier Books; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur en multidivisionell organisationsstruktur påverkar ett företags dynamiska kapabiliteter och således dess förmåga att uppnå konkurrensfördelar på en dynamisk marknad. Metod: Studien är en kvalitativ fallstudie av Bonnier Books med avgränsas till tre dotterbolag, där insamlingen av empiri gjorts utifrån semistrukturerade intervjuer och analys av offentliga dokument i form av årsredovisningen. LÄS MER

 3. 3. Digital Transformation: Governance as a TransitionTool : A case study at a Swedish municipality

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Mathilda Aidanpää; Mathilda Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Digital Transformations; Public Organisations; Governing Principles; Adaptive Governance; Sustainability; Digitala Transformationer; Offentliga Organisationer; Styrande Principer; Adaptiv Styrning; Hållbarhet;

  Sammanfattning : As society becomes increasingly digitalised, pressure is put on public organisations to keep up with technological developments. Thus, digital transformations, which is a strategic relocation of the business, have become essential for organisations. LÄS MER

 4. 4. Plattformsekonomi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Vendela Erwing; Rickard Hammarstrand; Carl Sandström; [2021]
  Nyckelord :Konkurrensfördelar; dynamiska kapabiliteter; nätverkseffekter; plattformsekonomi; digitala ekosystem; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt aktörer i ett digitalt ekosystem kan erhålla konkurrensfördelar och nätverkseffekter med hjälp av en plattform. Metod: Studien är en kvalitativ flerfallsstudie med abduktiv ansats. Primärdata samlades in med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Procedurell generering av racerbanor genom Voronoi diagram : Procedurellt genererade Formel 1 racerbanor genom modifierade Voronoi diagram och self-avoiding random walk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Filip Petersson; Daniel Windhede; [2021]
  Nyckelord :Procedurell generering; racerbanor; Voronoi diagram; Delaunay triangulering; self-avoiding walk; random walk;

  Sammanfattning : Arbetet undersökte om det är möjligt att procedurellt generera giltiga och underhållande racerbanor för Formel 1 genom användandet av Voronoi diagram och self-avoiding random walk. En procedurell algoritm skapades och två enkäter konstruerades för att undersöka denna algoritms underhållningsvärde. LÄS MER