Sökning: "Dynamiskt Svettest"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dynamiskt Svettest.

  1. 1. Maskininlärning för diagnosticering av perifer neuropati

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

    Författare :Margareta Carlerös; Nina Malmqvist; Josefin Nilsson; Fredrik Skärberg; [2019-07-02]
    Nyckelord :Klassificering; AI; Statistiskinlärning; k-NN; Slumpmässig skog; Neurala nätverk; Medicinsk diagnostik; Dynamiskt Svettest;

    Sammanfattning : This report investigates the possibility of diagnosing peripheral neuropathy with the help ofnon-parametic classification methods. Peripheral neuropathy is a disease state characterizedby damage on the nerves furthest out in the nervous system, with symptoms first occuring inthe feet. The data used in this project comes from Dr. LÄS MER