Sökning: "Dynamiskt textpresentation"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dynamiskt textpresentation.

  1. 1. Dynamisk textpresentation på små displayer utifrån ett kognitivt synsätt

    Kandidat-uppsats, Institutionen för datavetenskap

    Författare :Björn Sarnold; [2002]
    Nyckelord :Dynamiskt textpresentation; små displayer; ögonrörelser; parafovea; LIX;

    Sammanfattning : När allt fler produkter blir bärbara, t ex handdatorer och mobiltelefoner, innebär det även att dessa har blivit mindre. Ytan där text och liknande presenteras blir då även den mer begränsad. Läsning kan ses som en komplex kognitiv process med många ingående delar, bland annat tolkning, förståelse och ögats fysiska funktion. LÄS MER