Sökning: "Dyslexi bibliotek"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Dyslexi bibliotek.

 1. 1. Lärares och lärarstudenters kunskaper om lässvårigheter hoselever i årskurs F-3 : En forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Amanda Nodin Holmén; Catrin Skoglund; [2020]
  Nyckelord :lässvårigheter; elever med lässvårigheter; lågstadiet; lågstadieelever; lärares kunskaper; lärarstudenters kunskaper;

  Sammanfattning : I vår kunskapsöversikt framhävs forskningsresultat kring lärares och lärarstudenters kunskaper om läsinlärning hos elever med lässvårigheter i årskurs F-3 samt lärares och lärarstudenters betraktade kunskaper inom området. Sammanställningen visar att majoriteten av lärare och lärarstudenter betraktar sina kunskaper som bristande. LÄS MER

 2. 2. ”Min dyslexi har aldrig stoppat mig” : En studie om vad elever med dyslexi upplevt som betydelsefullt vid läs- och skrivinlärningen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Kajsa Hägglind; [2019]
  Nyckelord :En studie om vad elever med dyslexi upplevt som betydelsefullt vid läs- och skrivinlärningen;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om det uppdrag och den utmaning som alla verksamma lärare står inför, att ge extra anpassningar och särskilt stöd till alla elever som har svårigheter. Enligt den Svenska Dyslexiföreningen finns det ingen exakt siffra på hur stor andel av befolkningen som har dyslexi. LÄS MER

 3. 3. Dyslektikers självkänsla och självförtroende : En kvalitativ studie om pedagogers uppfattningar kring dyslexi

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Daniel William Svensson; [2019]
  Nyckelord :dyslexi; självkänsla; självförtroende;

  Sammanfattning : Inledning Dyslexi är en diagnos som orsakar läs- och skrivsvårigheter. Dessa kan vara bestående genom hela livet. Svårigheterna kan dock förebyggas genom stöd av olika former i tidig ålder, vilket i sin tur kan bidra till att utveckla läs- och skrivförmågan. LÄS MER

 4. 4. Att bemöta barn och unga med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på folkbibliotek : En intervjustudie med barnbibliotekarier.

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lina Schröck; [2018]
  Nyckelord :Bibliotek; metoder; strategier; bemötande lässvårigheter; skrivsvårigheter; dyslexi; barn; unga.;

  Sammanfattning : Today everyone needs to be able to read and write, but about 15-20% of the world's population has problems with this. Reading disabilities such as dyslexia are characterized by difficulty in decoding text, which can reduce motivation and may lead to avoidance strategies. LÄS MER

 5. 5. Dyslexi och svenskundervisning : Vuxna dyslektikers erfarenheter från grundskolans svenskundervisning.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Olivia Vrachas; [2017]
  Nyckelord :Dyslexi; svenskundervisning; inkludering; individanpassning;

  Sammanfattning : Inledning Under min utbildning har jag mött begreppen inkludering och individanpassning i olikasammanhang. Jag har blivit införstådd i vikten av att skapa en skolverksamhet som utgår ifrånindividens kunskapsnivå där eleven får möjlighet till att lära sig utifrån sin egen förmåga. LÄS MER